HUNGARY'S INTERNATIONAL RELATIONS IN THE COLD WAR PERIOD

A BIBLIOGRAPHY

 

ARTICLES, ESSAYS, SOURCE PUBLICATIONS
(PUBLISHED BETWEEN 1988-2002)

 

Compiled by
LÁSZLÓ GYŐRI

Edited by
CSABA BÉKÉS

 

Ó Cold War History Research Center, Budapest

 

 

1956 és az angol kommunista párt válsága. Három dokumentum az SZKP KB egykori levéltárából [1956 and the Crisis of the English Communist Party. Three documents from the former archives of the CPSU CC]/ bev. és közread. Vjacseszlav Szereda ; ford. Ságvári György. = Tekintet. 9. 1996. 3–4. 80–100. p.

Az 1956. október 24-i moszkvai értekezlet [The Moscow Conference of 24 October 1956] / közli Hajdu Tibor. = Évkönyv 1. 1992 / szerk. biz. Bak János et al. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 149-156. p.

Az 1956. október 24-i moszkvai értekezlet [The Moscow Conference of 24 October 1956]/ közli Hajdu Tibor. = Évkönyv 1. 1992 / szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 149–156. p.

1956: Kína és Magyarország. Adalékok a magyar kérdést érintő kínai álláspont formálódásához és szerepéhez [1956: China and Hungary. Data about the formation and role of the Chinese point of view concerning the Hungarian question] / [közread. és bev.] Szobolevszki Sándor. = Társadalmi Szemle. 51. 1996. 11. 75-95. p.

1956-os forradalmunk menekültjei [The Refuges of Our Revolution of 1956]/ az interjúkat kész. Éger Győrgy. = Megálmodott Magyarország. Beszélgetés nyugati magyarokkal [The Hungary of Dreams. Conversation with Hungarians in the West]/ az interjúkat kész. Éger György ; [bev. Balla Bálint]. Basel–Budapest, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 1999. 53–142. p.

2+2 monológ. Grósz Károly és N. Ceausescu aradi találkozója. Az 1988. augusztus 28-i találkozó gyorsírói jegyzőkönyve alapján készült összefoglaló [2+2 Monologues. The Meeting of Károly Grósz and N. Ceausescu at Arad. The Summary of the short-hand written protocol of the Meeting of 28 August 1988]= Tiszatáj. 44. 1990. 6. 96-110. p.

AMERIKAI követjelentések 1956-ból [Reports of American Ambassadors of 1956] / közzéteszi, bev., jegyz. Vida István. = Társadalmi Szemle. 47. 1992. 2. 77-93. p.

ANDERLE Ádám
1956 és a spanyol katonai beavatkozás kérdése. [1956 and the Question of Spanish Military Intervention]= Magyarország és a hispán világ [Hungary and the Hispanic World]/ összeáll. Anderle Ádám. Szeged, 2000, Hispánia, 55–62. o. (Kutatási közlemények ; 2.)

ANDROPOV, Jurij Vlagyimirovics – Gerő Ernő
Andropov és Gerő két beszélgetése 1956 júliusában [Two Conversations of Andropov and Gerő in July 1956] / Jurij Vlagyimirovics Andropov, Gerő Ernő ; közread., [bev. és jegyz. ell.] Vjacseszlav Szereda, Vida István ; ford. Gránicz István, Vjacseszlav Szereda. = Tekintet. 7. 1994. 3-4. 128-148. p.

ANDROPOV, Jurij Vlagyimirovics
A szovjet nagykövet 1954. őszi beszélgetései [The Soviet Ambassador's Conversations of Autumn 1954]/ Jurij Vlagyimirovics Andropov ; [bev. és közread.] Baráth Magdolna. = Évkönyv 6. 1998 / szerk. Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1998. 119-141. p.

ANDROPOV, Jurij Vlagyimirovics
Andropov jelenti. A Szovjetunió budapesti nagykövetének tárgyalásai vezető magyar politikusokkal 1956. április 18. és szeptember 3. között [Andropov Reports. The meetings of the Soviet Union’s ambassador to Budapest with leading Hungarian politicians between 18 April and 3 September 1956] / [közread., bev. és jegyz. ell.] Varga László ; ford. Pataki Veronika, Póth Piroska. = Levéltári Szemle. 47. 1997. 1. 9-31. p.
A moszkvai Arhiv vnesnej politiki Rossijskoj Federacii dokumentumai.

Az angol követ jelenti Belgrádból. A Nagy Imre-csoport sorsáról és a magyar–jugoszláv viszonyról [The British Ambassador Reports from Belgrade. On the fate of the Imre Nagy group and on Hungarian-Yugoslavian relations]/ közzéteszi és bev. Vida István. = Világosság. 33. 1992. 10. 766–784. p.

ARDAY Lajos
Nagy-Britannia Kelet-Európa-politikája [Great-Britain's Policy Concerning Eastern-Europe] / Arday Lajos. = Külpolitika. 14. 1987. 4. 53-73. p.

ARGENTIERI, Federigo
A magyar 56 és Olaszország [The Hungarian 1956 and Italy] / Federigo Argentieri. = Mozgó Világ. 18. 1992. 9. 39-42. p.

ARGENTIERI, Federigo
A „széplelkek” emlékiratai. Az 1956-os olasz kommunista pártellenzék visszaemlékezéseiből [The Memoirs of the “Bel Esprits”. From the recollections of the Italian Communist party opposition of 1956] / Federigo Argentieri. = Évkönyv 2. 1993 / szerk. biz. Bak János et al. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 117-124. p.

baghiu, Aurel
Az 1956-os romániai diákmozgalmak [The Rumanian Students' Movements of 1956]/ Aurel Baghiu. = Hitel. 4. 1991. 21. 23–27. p.

BALÁS PIRI László
Kísérletek a humanitárius segítségnyújtásra. Egy német kórház története [Attempts at Humanitarian Assistance. The History of a German Hospital]/ Balás Piri László. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. [The revolution and fight for freedom of 1956] Szimpózium, 1997. október 11–12. / előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 9–14. p.

BALLÓ István
Adalékok Magyarország 1949–1953 közötti háborús felkészítéséről, a várható hadszíntér előkészítéséről [Data About the Preparation of Hungary for War Between 1949 and 1953 and About the Preparations for the Expected Theatre of War]/ Balló István. = Hadtörténelmi Közlemények. 112. 1999. 4. 800-823. p.

BALLÓ István
A katonapolitikai elképzelések megvalósítása a Magyar Néphadsereg szárazföldi csapatainál, 1951-1953. [The Realization of Military Political Ideas in the Land Troops of the Hungarian People's Army, 1951-1953.]/ Balló István. = Hadtörténelmi Közlemények. 107. 1994. 3. 121-135. p.

BALOGH András
Az 1947–48-as fordulat a világpolitikában [The Turning-Point of 1947-48 in World Politics] / Balogh András. = Külpolitika. 5. 1999. 1-2. 119-134. p.

BALOGH Sándor
Erdély és a második világháború utáni békerendezés [Transsylvania and the Peace Settlements After the Second World War] / Balogh Sándor. = Külpolitika. 14. 1987. 5. 183-208. p.

BALOGH Sándor
Erdély és a második világháború utáni békerendezés, 1945-1946 [Transsylvania and the Peace Settlements After the Second World War, 1945-1946] / Balogh Sándor. = Századok. 129. 1995. 3. 535-572. p.

BALOGH Sándor
The Hungarian Question at the Paris Peace Conference 1946 / Sándor Balogh. = Külpolitika. 1985. Különszám. 216-242. p.

BALOGH Sándor
A „magyar kérdés” a párizsi békekonferencián, 1946 [The Hungarian Question at the Paris Peace Conference of 1946] / Balogh Sándor. = História. 8. 1986. 5-6. 62-64. p.

BALOGH Sándor
A magyar koalíció és Erdély a fegyverszünettől a békeszerződésig [The Hungarian Coalition and Transsylvania from the Armistice to the Peace Treaty] / Balogh Sándor. = Múltunk. 42. 1997. 4. 131-138. p.

BARÁTH József
'56 Kárpátalján a Kárpátaljai Területi Levéltár dokumentumai tükrében ['56 in Sub-Carpathia as Reflected in the Documents of the Sub-Carpathian Regional Archives]/ Baráth József. = Kapu. 1999. 8. sz. 33–37. o.

BARÁTH Magdolna
Andropov jelentései. A szovjet nagykövet és a magyar belpolitika, 1956. március–október [Andropov's Reports. The Soviet Ambassador and Hungarian Internal Policy, March-October 1956]/ Baráth Magdolna. = Rubicon. 13. 2002. 11–12. 9–14. p.

BARÁTH Magdolna
“Erdély kérdéséről", 1955. Rákosi és Andropov beszélgetése a magyar–román viszonyról ["On the Question of Transsylvania", 1955. The conversation between Rákosi and Andropov about Hungarian-Rumanian relations]/ Baráth Magdolna. = Kritika. 1999. 12. 32-33. p.

BARÁTH Magdolna
Gerő Ernő Moszkva és Debrecen között [Ernő Gerő between Moscow and Debrecen]/Baráth Magdolna. = Múltból a jövőbe. Tanulmányok [From the Past to the Future. Studies]/ szerk. Pölöskei Ferenc, Stemler Gyula. Bp. ELTE BTK Újkori Magyar Történeti Tanszék, 1997. 157–172. p. (Az ELTE BTK Újkori Magyar Történeti Tanszékének doktori iskolája ; 1.)

BARÁTH Magdolna
Pártközi kapcsolatok (MKP–SZK(b)P), 1943–1947 [Inter-Party Relations (HCP-SC(b)P), 1943-1947]/ Baráth Magdolna. = Századok. 2000. 6. sz. 1335–1360. p.

BARÁTH Magdolna
A Szovjetunió és Magyarország, 1988–1991. Valóságérzékelés – illúziókkal [The Soviet Union and Hungary, 1988-1991. Perception of Reality - With Illusions]/ Baráth Magdolna. = História. 24. 2002. 7. 17–19. p.

BAR-SIMAN-TOV, Yaacov
A magyar forradalom és az izraeli külpolitika [The Hungarian Revolution and the Foreign Policy of Israel] / Yaacov Bar-Siman-Tov ; ford. Somlai Katalin. = Évkönyv 5. 1996–1997. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 246-251. p.

BÁN D. András
A megbékítéstől a százalékos felosztásig. A brit külpolitika Közép– és Kelet–Európában [From Conciliation to Percental Division. Britain’s foreign policy concerning Central- and Eastern-Europe] / Bán D. András. = Rubicon. 42. 1994. 24-28. p.

BEKE Mihály András
„Hitványabb anyag mi sem vagyunk…” Az erdélyi magyarok 56-ja ["Neither We Are of Poorer Material…" The 56 of the Hungarians of Transsylvania]/ Beke Mihály András. = Magyar Napló. 12. 2000. 10–12. 70–78. p.

BENEDEK András, S.
56 és Kárpátalja [56 and Sub-Carpathia]/ S. Benedek András. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. [The Revolution and Fight for Freedom of 1956] Szimpózium, 1997. október 11–12. / előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 17–21. p.

BENISCH, Arthur
Javaslatok a kormány békeelőkészítő programjának kialakításához, 1945 [Recommendations for the Formation of the Govenment's Program of Preparation for Peace] / Arthur Benisch ; bev. Csiffáry Tamás. = Regio. 1. 1990. 1. 132-148. p.

BENKŐ Zoltán
A Szabad Európa Rádió 1956 után [The Free Europe Radio After 1956] / Benkő Zoltán. = Valóság. 36. 1993. 8. 70-76. p.

BENKŐ Zoltán
Szabad Európa Rádió, 1956. október 24.–november 3 [The Free Europe Radio, 24 October–3 November 1956] / Benkő Zoltán. = Valóság. 36. 1993. 5. 80-94. p.

BERECZ János
Hazánk nemzetközi helyzetének változásai [Changes in the International Position of Hungary] / Berecz János. = Párttörténeti Közlemények. 31. 1985. 1. 22-34. p.

BEREND T. Iván
A hidegháború születése. 1-4. [The Birth of Cold War. 1-4.]/ Berend T. Iván = Kritika. 1992. 4. 41-43. p., 5. 38-39., p. 6. 37-38. p., 7. 34-35. p.

BEREND T. Iván
Terelőúton. A hidegháború kibontakozása és a „fordulat éve” [On the Bypass. The Evolution of Cold War and the "Year of Change"]/ Berend T. Iván. = Mozgó Világ. 25. 1999. 5. 93-102. p.

BESSENYEI Ferenc, B.
Franco és 1956. A spanyol támogatásról [Franco and 1956. On Spanish Support]/ B. Bessenyei Ferenc. = História. 21. 1999. 4. 33. p.

BÉKÉS Csaba
1956 Hungarian Revolution and the Great Powers / Csaba Békés. = Hungary 1956 – Forty Years On / ed. by Terry Cox. London–Portland, Frank Cass, 1997. 51-66. p.

BÉKÉS Csaba
The 1956 Hungarian Revolution and the Western Great Powers / Csaba Békés. = Hungary, 1956 / eds. Paula Hihnala, Olli Vehviläinen ; forew. Olli Vehviläinen. Tampere, Jäljennepalvelu, 1995. 34-47. p.

BÉKÉS Csaba
1956 Hungarian Revolution and World Politics / Csaba Békés. = Die ungarische Revolution, 1956. Österreichisch-ungarische Konferenz im Collegium Hungaricum, Wien, 6. April 1995. / hrsg. Béla Balázs. Wien, Collegium Hungaricum, 1995. 19-31. p.

BÉKÉS Csaba
The 1956 Revolution and World Politics / Csaba Békés. = The New Hungarian Quarterly. 36. 1995. 138. 109-121. p.

BÉKÉS Csaba
A brit kormány és az 1956-os magyar forradalom [The British Government and the Hungarian Revolution of 1956] / Békés Csaba. = Évkönyv 1. 1992 / szerk. biz. Bak János et al. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 19-38. p.

BÉKÉS Csaba
Dokumentumok a magyar kormánydelegáció 1946. áprilisi moszkvai tárgyalásairól [Documents of the Hungarian Government Delegation's Moscow Talks of April 1946] / Békés Csaba. = Regio. 3. 1992. 3. 161-194. p.

BÉKÉS Csaba
Hidegháború, enyhülés és az 1956-os magyar forradalom [Cold War, Détente and the Hungarian Revolution of 1956] / Békés Csaba. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 201-213. p.

BÉKÉS Csaba
The Hungarian Revolution and World Politics / Csaba Békés. = Cold War International History Project. Working Paper. Sept. 1996. 16. 31. p.

BÉKÉS Csaba
A kádári külpolitika, 1956–68 [Kádár’s Foreign Policy, 1956–68] / Békés Csaba. = Rubicon. 9. 1998. 1. 19-22. p.

BÉKÉS Csaba
A magyar kérdés az ENSZ-ben [The Hungarian Question in the UN] / Békés Csaba. = Rubicon. 7. 1996. 8-9. 20-22. p.

BÉKÉS Csaba
A magyar semlegesség 1956-ban [Hungarian Neutrality in 1956] / Békés Csaba. = Semlegesség. Illúziók és realitás [Neutrality. Illusions and Reality]/ előszó Dérer Miklós. Bp. Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja, 1997. 111-130. p.

BÉKÉS Csaba
Magyar–szovjet csúcstalálkozók, 1957–1965 [Hungarian-Soviet Summits, 1957-1965]/ Békés Csaba. = Évkönyv 6. 1998 / szerk. Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1998. 143-183. p.

BÉKÉS Csaba
Die ungarische Revolution von 1956 und die Grossmächte [The Hungarian Revolution of 1956 and the Great Powers] / Csaba Békés. = Das internationale Krisenjahr, 1956: Polen, Ungarn, Suez / hrsg. Winfried Heinemann, Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 354-374. p. (Beiträge zur Militärgeschichte ; Bd. 48.)

BÉKÉS,Csaba
Die ungarische Revolution von 1956 und die westlichen Grossmächte [The Hungarian Revolution of 1956 and the Western Great Powers] Csaba Békés. = Das Jahr 1956 in Ostmitteleuropa / hrsg. Hans Henning Hahn, Heinrich Olschowsky ; Vorw. Heinrich Olschowsky. Berlin, Akademie Verlag, 1996. 98-107. p.

BÉKÉS Csaba
A hidegháború kezdete, [The Origins of the Cold War] Évkönyv, 7. 1998/ szerk. Rainer M. János, Standeisky Éva, Budapest, 1956-os Intézet, 1999. 217-226.pp

BÉKÉS Csaba
Vissza Európába. A magyarországi rendszerváltás nemzetközi háttere, 1988-1990. [Back to Europe. The International Context of the Political Transition in Hungary, 1988-1990.] In: A rendszerváltás forgatókönyve A rendszerváltás forgatókönyve. Kerekasztal tárgyalások 1989-ben (The Script if the Transition. Roundtable talks in 1989) 7. kötet, Szerk.: Bozóki András, Új Mandátum, Budapest, 2000. pp. 792-825.

BÉKÉS Csaba
The Hungarian Question on the UN Agenda. British Foreign Office Documents from 1956. The Hungarian Quarterly, Spring 2000, pp.103-122.

BÉKÉS Csaba
Retour en Europe", Guerre mondiale et conflits contemporains (Paris) (La Hongrie dans les conflits du XXe siecle), octobre 2001, pp. 115-137.

BÉKÉS Csaba
Győzhetett volna-e a magyar forradalom 1956-ban? Mítoszok, legendák, illúziók. [Could the Hungarian Revoution of 1956 been victorious?. Myths, legends, illusions].
In: Romsics Ignác (szerk.) Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. századi magyar történelemről. [Myths, legends and misconceptions on the 20th century history of Hungary.] Osiris kiadó, Budapest, 2002, pp. 339-360

BÉKÉS Csaba
Back to Europe. The International Context of the Political Transition in Hungary, 1988-1990 In: Andras Bozoki (ed.), The Roundtable Talks of 1989: The Genesis of Hungarian Democracy. Budapest-New York: CEU Press, 2002. pp. 237-272

BÉKÉS Csaba
A magyar külpolitika néhány kérdése 1945 után. [On Hungarian foreign policy after 1945] In: Püski Levente-Valuch Tibor (szerk.): Mérlegen a XX. századi magyar történelem. Jelenkortörténeti Műhely III. Debrecen, DE Történelmi Intézet-1956-os Intézet, 2002.

BÉKÉS Csaba
Political Transition in Hungary in 1989. Selected Documents. Bulletin, Cold War International History Project, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington D.C.,

2002 Winter. pp. 73-87 (with Melinda Kalmár)

BIBÓ István
Magyarország helyzete és a világhelyzet. Emlékirat, 1957. február–március [Hungary's Position and the World Situation. Memoir, February–March 1957] / Bibó István. = Medvetánc. 1988. 2-3. 213-227. p.

BÍRÓ Gáspár
Az emberi jogok 1948-as egyetemes nyilatkozata és a hidegháború [The Universal Declaration of Human Rights of 1948 and the Cold War]/ Bíró Gáspár. = Liget. 11. 1998. 12. 79-84. p.

BOGNÁR Károly – Hajma Lajos
A hidegháború hatása Magyarországra [The Influence of Cold War on Hungary]/ Bognár Károly, Hajma Lajos. = Új Honvédségi Szemle. 54. 2000. 2. 8-20. p.

BOGNÁR Károly
A hidegháború megszűnésének főbb okai és körülményei [The Main Causes and Circumstances of the End of Cold War]/ Bognár Károly. = Hadtudomány. 10. 2000. 4. 19-26. p.

BORBÁNDI Gyula
1956 – és az emigráns politika [1956 - and the Policy Concerning Emigrants]/ Borbándi Gyula. = Alkony és derengés. Írások a posztemigrációról [Sunset and Dawn. Writings About the Post-Emigration]/ Borbándi Gyula. Lakitelek, Antológia, 1999. 99–107. p.

BORBÁNDI Gyula
Ötvenhat emléke az emigrációban [Memories of 1956 Among Emigrants]/ Borbándi Gyula. = Alkony és derengés. Írások a posztemigrációról [Sunset and Dawn. Writings About the Post-Emigration] / Borbándi Gyula. Lakitelek, Antológia, 1999. 108–113. p.

BORBÁNDI Gyula
A Szabad Európa Rádió 1956-os felelőssége [The Free Europe Radio's Responsibility for 1956] / Borbándi Gyula. = Új Forrás. 26. 1994. 10. 67-74. p.

BORBÁNDI Gyula
A Szabad Európa Rádió és a magyar forradalom [The Free Europe Radio and the Hungarian Revolution] / Borbándi Gyula. = Borbándi Gyula: Magyarok az Angol Kertben. A Szabad Európa Rádió története. Bp. Európa, 1996. 207-277. p.

BORHI László
Az amerikai diplomácia és a szovjet politikai-gazdasági térnyerés Magyarországon [The American Diplomacy and the Soviet Political-Economic Expansion in Hungary] / Borhi László. = Történelmi Szemle. 35. 1993. 3-4. 339-360. p.

BORHI László
Az Egyesült Államok Kelet–Európa-politikájának néhány kérdése, 1948-1956 [Some Questions of the United States’ Policy Concerning Eastern-Europe] / Borhi László. = Történelmi Szemle. 37. 1995. 3. 277-300. p.

BORHI László
Empire by Coercion. The Soviet Union and Hungary in the 1950s / László Borhi. = Cold War History. 1. 2001. 2. 47–72. p.

BORHI László
Az Európa-gondolat és a hidegháború [The Idea of Europe and the Cold War] / Borhi László. = Rubicon. 2. 1991. 9. 14-17. p.

BORHI László
From the Prehistory of the Cold War. Hungary and the United States, 1944–49 / László Borhi. = Acta Historica Academia Scientiarum Hungaricae. 35. 1989. 1-4. 217-249. p.

BORHI László
The Great Powers and the Hungarian Crisis of 1956 / László Borhi. = Hungarian Studies. 12. 1997. 1-2. 237-277. p.

BORHI László
Magyar kapcsolatok. Allen Dulles, a kémfőnök [Hungarian Relations. Allen Dulles, the Boss of Spies]/ Borhi László. = Heti Világgazdaság. 21. 1999. 3. 99-102. p.

BORHI László
The Merchants of the Kremlin. The Economic Roots of Soviet Expansion in Hungary / Borhi László. = Cold War International History Project. Working Paper. 28. 2002. 1–57. p.

BORHI László
Rollback, Liberation, Containment or Inaction? U. S. Policy and Eastern Europe in the 1950s / László Borhi. = Journal of Coldwar Studies. 1. 1999. 67–110. p.

BORHI László
Some Questions of Soviet–Hungarian Relations, 1948–1953 / László Borhi. = Hungarian Studies Review. 14. 2000. 1. 1–44. p.

BORHI László
The United States, Hungary and the Origins of the Cold War / László Borhi. = Hungarian Studies. 7. 1991–1992. 1-2. 43-70. p.

BORHI László
Az USA és Kelet–Európa, 1948–1958 [The USA and Eastern-Europe, 1948-1958]/ Borhi László. = História. 18. 1996. 1. 3-6. p.

BORSODY István
A magyar forradalom és a nagyhatalmak politikája [The Hungarian Revolution and the Politics of Great Powers]/ Borsody István. = Amerikai évek. Egy magyar federalista írásaiból [American Years. From the Writings of a Hungarian Federalist]/ Borsody István ; szerk. Sükösd Miklós ; az előszót írta Borbándi Gyula. Bp. Osiris, 2000. 117–122. p.

BORSODY István
A magyar kérdés a politikai süllyesztőben. [The Hungarian Question in the Political Trap]= Amerikai évek. Egy magyar federalista írásaiból [American Years. From the Writings of a Hungarian Federalist]/ Borsody István ; szerk. Sükösd Miklós ; az előszót írta Borbándi Gyula. Bp. Osiris, 2000. 129–130. p.

BORUS József
Kádár János és a csehszlovákiai beavatkozás [János Kádár and the Intervention in Czechoslovakia] / Borus József. = História. 15. 1993. 4. 29. p.

BRIT követségi jelentések a világ különböző országaiból az 1956-os magyar forradalommal kapcsolatos helyi reakciókról [British Embassy Reports from Various Countries of the World on the Local Reactions to the Hungarian Revolution of 1956] / közread., bev., jegyz. Békés Csaba. = Holmi. 3. 1991. 10. 1312-1331. p.

BRIT külügyminisztériumi iratok 1958-ból Nagy Imre kivégzéséről és annak hatásáról [Documents of the BRITISH Ministry of Foreign Affairs from 1958 on Imre Nagy's Execution and Its Effect] / közread. H. Haraszti Éva. = Világtörténet. 1997. Tavasz–nyár. 78–89. p.

BUDAPEST jelenti Varsónak. A budapesti lengyel nagykövetség rejtjelezett táviratai, 1956. december 4–29. [Budapest Reports to Warsaw. The cipher telegrams of the Polish Embassy to Budapest, 4–29 December 1956] / közread. Tischler János. = Világosság. 34. 1993. 10. 40-54. p.

A BUDAPESTI angol követség 1956. november–decemberi jelentéseiből [From the Reports of the English Embassy to Budapest of November-December 1956] / közread., bev. Vida István. = Társadalmi Szemle. 46. 1991. 1. 66-79. p.

A budapesti angol követ titkos jelentése az 1956. évi magyar forradalom okairól és következményeiről, 1957. I. 3. [The Secret Report of the English Ambassador to Budapest on the Causes and Consequences of the Hungarian Revolution of 1956, 3 January 1957]/ közzéteszi Szaszkó István. = Levéltári Szemle. 40. 1990. 3. 66–72. p.

A BUDAPESTI Gorkij fasor jelenti Jeruzsálemnek. Az izraeli külügyminisztérium dokumentumaiból [The Gorky Avenue of BUDAPEST Reports to Jerusalem. From the Documents of the Israeli Ministry of Foreign Affairs]/ közread. Cvi Erez. = Világosság. 33. 1992. 10. 794–799. p.

BUJTÁS Pál
1956 és a Nyugat. [ 1956 and the West]= Havi Magyar Fórum. 5. 1997. 10. 54–58. p.

BUSH, George – Gorbacsov, Mihail
A máltai találkozó, 1989. december 2–4. [The Meeting of Malta, 2-4 December 1989.]/ George Bush, Mihail Gorbacsov ; közread. és [bev.] Péterfi András. = História. 23. 2001. 3. 10-11. p.

CACINOVIC, Rudi
A magyar–szlovén viszonyok a második világháború után [Hungarian–Slovenian Relations After the Second World War] / Rudi Cacinovic. = Vasi Szemle. 40. 1986. 5-6. 30-31. p.

CALHOUN, Daniel F.
Szuez és Magyarország, 1956. Egy Macmillan–Molotov forgatókönyv [Suez and Hungary, 1956. A Macmillan–Molotov scenario] / Daniel F. Calhoun ; ford. Somlai Katalin.= Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 241-245. p.

CAMPBELL, John C.
Az Egyesült Államok kormánya és a magyar forradalom [The United States' Government and the Hungarian Revolution] / John C. Campbell. = Világosság. 32. 1991. 10. 739-749. p.

CHMIELEWSKI, Pawel
A népi demokrácia születésének történelmi körülményei Európában, 1944–1945 [The Historical Circumstances of the Birth of National Democracy in Europe 1944–1945] / Pawel Chmielewski. = Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. Acta Historica. 85. 1987. 47-56. p.

CSÁSZÁR Attila
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) működése Magyarországon 1946 és 1947 között [The Work of the Allied Control Committee (ACC) in Hungary Between 1946–1947] / Császár Attila. = Református Egyház. 50. 1998. 9. 198-204. p.

CSEHSZLOVÁK–magyar tárgyalások a lakosságcseréről 1945 decemberében [Czechoslovakian–Hungarian Talks about the Exchange of Population in December 1945] / [közread., bev. és jegyz. ell.] Lázár György. = Múltunk. 43. 1998. 2. 120-164. p.

CSEN Csien
Peking és az 1956-os magyar válság [Peking and the Hungarian Crisis of 1956] / Csen Csien ; ford. Somlai Katalin. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 186-195. p.

CSERESNYÉS Ferenc
The Exodus to Austria / Ferenc Cseresnyés. = The Hungarian Quarterly. 40. 1999. 154. 86–101. p.

CSERESNYÉS Ferenc
Ötvenhatosok menekülése Ausztriába és Ausztrián át. [The Flight of the Participants of 1956 To and Across Austria] = Múltunk. 43. 1998. 1. 42–70. p.

CSICSERY-RÓNAY István
A magyar legimitás és a harmadik politikai emigráció [Hungarian Legitimacy and the Third Political Emigration]/ Csicsery-Rónai István. = Magyar Szemle. 7. 1998. 12. 61–70. p.

CSIFFÁRY Gergely
Az 1956-os magyar forradalom nemzetközi háttere [The International Background of the Hungarian Revolution of 1956]/ Csiffáry Gergely. = Új Hevesi Szemle. 2000. 3. sz. 41–46. p.

CSONTOS János – Fellegi Miklós
A Rajk-per külpolitikai háttere és belpolitikai előzményei [The Foreign Political Background and the Internal Political Events Preceding the Rajk-Case] Csontos János, Fellegi Miklós. = Határ. 1986. 1. 67-72. p.

DEÁK Ernő
Adatok az 1956-os menekülthullámról [Data About the Wave of Refugees of 1956]/ Deák Ernő. = Magyarország társadalomtörténete [Hungary's Social History]/ sorozatszerk. Kovács István Gábor. 3. 1. köt. 1945–1989 / szerk. Fokasz Nikosz és Örkény Antal. Bp. Új Mandátum, 1999. 72–76. p.

DEMOKRATIKUS eszmék és nagyhatalmi érdekek. Egy megvalósulatlan amerikai javaslat az 1956-os magyar forradalom megsegítésére [Democratic Ideas and Great Power Interests. An unrealized American suggestion to help the Hungarian revolution of 1956] / közzéteszi Békés Csaba. = Holmi. 5. 1993. 10. 1402-1408. p.

DIAN Éva, Gerelyesné
Petru Groza politikai pályája 1945 utáni dokumentumok tükrében [Petru Groza's Political Carrier Reflected in Documents After 1945] = Századok. 119. 1985. 5-6. 1272-1345. p.

DOKUMENTUMOK a jugoszláv menedékről és a Szántó Zoltán-ügyről, 1956–1958 [Documents of the Yugoslavian Refuge and the Zoltán Szántó-Case 1956–1958] / közread. [és bev.] Kiss József, Ripp Zoltán. = Múltunk. 36. 1991. 4. 136-158. p.

DOKUMENTUMOK a SZEB működésének első három hónapjából, 1945. február–április [Documents of the First Three Months of the Work of the ACC. February–April, 1945] / [közread., bev. és jegyz. ell.] Baráth Magdolna, Cseh Gergő Bendegúz. = Társadalmi Szemle. 50. 1995. 11. 83-94. p.
A Magyar Országos Levéltár XIX-J-1-j 5.d IV-100/2 jelzetű dokumentuma.

domÁny András
Gomulka, az egykori kommunista pártvezér emlékiratai [The Memoires of Former Communist Party Leader Gomulka] / Domány András.. = Múltunk. 40. 1995. 1. 175–190. p.

DÖMÉNY János
1956 hatása a magyar–latin–amerikai kapcsolatokra [The Influence of 1956 On Hungarian-Latin-American Relations]/ Dömény János. = Rubicon. 10. 1999. 8. Mell. XV–XVI. p.

DUNAY Pál
Fogyatékos fordulat. Magyarország nemzetközi kapcsolatai, 1994–1995 [Imperfect Turn-About. Hungary’s international relations 1994–1995] / Dunay Pál. = Társadalmi Szemle. 50. 1995. 11. 18-31. p.

„EGYEZMÉNYEK" a szovjet csapatok magyarországi tartózkodásáról ["TREATIES" Concerning the Stay of Soviet Troops in Hungary]/ [közread. és bev.] Pataki István. = Múltunk. 40. 1995. 3. 123-158.

Az ENSZ és Magyarország, 1957. Dokumentumok az ENSZ Ötös bizottságának jelentése elleni magyarországi tiltakozó kampány szervezéséhez [The UN and Hungary, 1957. Documents of the organization of a protest campaign in Hungary against the report of the UN Committee Number Five] / [közread., bev. és jegyz. ell.] Poór Edit, Cseh Gergő Bendegúz. = Társadalmi Szemle. 50. 1995. 5. 80-90. p.

EURÓPA és a hidegháború a dokumentumok tükrében. 1. köt. Európa kettészakítása és a kétpólusú nemzetközi rend születése, 1945–1949 [EUROPE and the Cold War Reflected in Documents. Volume 1. The Split of Europe into Two and the Birth of the Bipolare International Order, 1945-1949]/ szerk. Mezei Géza. Bp. 2000, Új Mandátum, 437 p.

EVOLUTIONS paralleles et relations bilatérales France-Hongrie XXe siecle. [Communications.] [Parallel Evolution and Bilateral Relations, France and Hungary in the Twentieth Century] / [introd. par] Paul Gradvohl. = Cahiers d'études hongrois. 6. 1994. 133-227. p.

FABINYI Tibor
Megtorlás Csehszlovákiában [Retorsion in Czechoslovakia]/ Fabinyi Tibor. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. [The Revolution and Fight for Freedom of 1956] Szimpózium, 1997. október 11–12. / előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 25–33. p.

FALUDI Péter
Magyarország és a koreai háború, 1950–1953 [Hungary and the Korean War, 1950–1953] / Faludi Péter. = Hadtörténelmi Közlemények. 105. 1992. 3. 120-130. p.

FEITL István
A moszkvai emigráció és az MSZMP. Rákosi Mátyás 1956–1958 között [The Moscow Emigration and the HSWP (Hungarian Socialist Workers' Party). Mátyás Rákosi between 1956–1958] / Feitl István. = Múltunk. 36. 1991. 4. 3-30. p.

FEJTŐ Ferenc – Serra, Maurizio
A hidegháború vége [The End of the Cold War]/ Fejtő Ferenc, Maurizio Serra ; ford. Ádám Péter. = Európai Szemle. 10. 1999. 3. 41-62. p.

FEKETE Sándor
Kérdőjelek a semlegességi nyilatkozathoz [Question Marks Concerning the Declaration of Neutrality] / Fekete Sándor. = Múltunk. 37. 1992. 4. 26-32. p.
1956-ról.

FIGDER Éva
British Political Attitudes Towards Hungary Through the Workings of the British Component of the Allied Control Commission, 1945-1947 / Éva Figder. = Hungarian Studies. 13. 1998/99. 1. 129-138. p.
Szövetséges Ellenőrző Bizottság.

FONYÓ János
"Csak békés kibontakozás lehetséges." Jurij Andropov nagykövet 1956. november 3-án adott, nyilvánosság elé nem került nyilatkozata ["Only Peaceful Evolution is Possible." The Unpublished Statement of 3 November 1956 of Ambassador Yurii Andropov]/ Fonyó János. = Írások nehéz időkből. Válogatás a MÚOSZ örökös tagjainak cikkeiből [Writings from Hard Periods. Selection of the Articles of the Life Members of the NAHJ (National Alliance of Hungarian Journalists)]/ szerk. Boross Imre, Barabás Tamás, Kende Péter. Budapest, Omni Media, 1999. 161–162. p.

FORRÁSOK a Nagy Imre–kormány külpolitikájának történetéhez [Sources on the History of the Foreign Policy of the Imre Nagy–Government] / közzéteszi Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István. = Társadalmi Szemle. 48. 1993. 5. 78-94. p.

FÖLDES György
Kádár János külpolitikai nézetei, 1957–1967 [János Kádár's Views on Foreign Policy, 1957-1967]/ Földes György. = Magyarország helye a 20. századi Európában [Hungary's Place in Twentieth Century Europe]/ szerk. Sipos Balázs és Zeidler Miklós közreműködésével Pritz Pál. Bp. Magyar Történelmi Társulat, 2002. 135–146. p.

FRANCO és az 1956-os magyar forradalom. Dokumentumok a spanyol segítségnyújtás tervéről [FRANCO and the Hungarian Revolution of 1956. Documents of the Plan of Spanish Assistance]/ közzéteszi Borhi László. = História. 20. 1998. 9–10. 60–62. p.

FRANK Tibor
Ellenség vagy barát? Az amerikai Magyarország-kép színeváltozásai [Enemy or Friend? Changes in the American image of Hungary] / Frank Tibor. = Külpolitika. 4. 1998. 1. 54-65. p.

FÜLÖP Mihály
The Council of Foreign Ministers and the Hungarian Peace Treaty of 1947 / Mihály Fülöp. = Külpolitika. 1985. Különszám. 175-213. p.

FÜLÖP Mihály
”Késői bűnbánat" Trianonért. Nagy-Britannia és Franciaország szerepe a magyar békeszerződés kidolgozásában 1945–1946-ban [“Late Repentance” for Trianon. The role of Great Britain and France in working out the Hungarian peace treaty in 1945–1946] / Fülöp Mihály. = Külpolitika. 3. 1997. 3. 51-74. p.

FÜLÖP Mihály
A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés [The Council of Foreign Ministers and the Hungarian Peace Treaty] / Fülöp Mihály. = Külpolitika. 12. 1985. 4. 124-155. p.

FÜLÖP Mihály
A magyar békeszerződés szövege [The Text of the Hungarian Peace Treaty] / Fülöp Mihály. = Külpolitika. 12. 1985. 4. 156-177. p.

FÜLÖP Mihály
A nagyhatalmak vitái Dél-Európáról 1945 őszén [Great Power Disputes About Southern-Europe in Autumn 1945] / Fülöp Mihály. = Párttörténeti Közlemények. 34. 1988. 1. 45-76. p.

FÜLÖP Mihály
Les relations franco–hongroises depuis 1945 [French–Hungarian Relations After 1945] / Mihály Fülöp. = Cahiers d'études hongrois. 6. 1994. 217-227.

FÜLÖP Mihály
A Sebestyén–misszió. 1–2. rész [The Sebestyén–Mission. Parts 1–2] / Fülöp Mihály. = Világtörténet. 1987. 3. 141-176., 1988. 2. 79-112. p.

FÜLÖP Mihály
A Sebestyén–misszió. Petru Groza és a magyar–román határkérdés [The Sebestyén–Mission. Petru Groza and Question of Hungarian–Rumanian Boundaries] / Fülöp Mihály. = Tanulmányok Erdély történetéről. Szakmai konferencia Debrecenben, 1987. október 9–10. / szerk. Rácz István. Debrecen, Csokonai, 1988. 195-211. p.

FÜLÖP Mihály – Sipos Péter
Az 1956-os magyar forradalom nemzetközi körülményei és a szovjet intervenció [The International Circumstances of the 1956 Hungarian Revolution and the Soviet Intervention] / Fülöp Mihály, Sipos Péter. = Fülöp Mihály – Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a XX. században. Bp. Aula, 1998. 369-429. p.

GAFENCU, Grigore
Moszkva leveti álarcát [Moscow Throws Off the Mask] / Grigore Gafencu ; ford. J. Horváth Tamás. = Magyar Szemle. 5. 1996. 10. 952-957. p.
1956.

GARADNAI Zoltán
A magyar-francia diplomáciai kapcsolatok története, 1945-1966 [The History of Hungarian-French Diplomatic Relations, 1945-1966]/ Garadnai Zoltán. = Külpolitika. 2001. 1-2. 112-115. p.

GARTHOFF, Raymond L.
A magyar forradalom és Washington [The Hungarian Revolution and Washington] / Raymond L. Garthoff ; ford. Somlai Katalin. / = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 214-227. p.

GAZDAG Ferenc
A kommunista típusú konszolidáció és a magyar 1956. Nemzetközi aspektusok. = Restauráció vagy kigazítás. A kádári represszió intézményesülése, 1956–1957 [Communist Type Consolidation and the Hungarian 1956. International Aspects.= Restauration or Correction. The Institutionalization of the Repression of Kádár, 1956-1957]/ szerk. Huszár Tibor, Szabó János. Bp. Zrínyi Kiadó, 1999. 7-42. p.

GECSÉNYI Lajos – Vida István
A budapesti osztrák követség titkárának beszélgetése Tildy Zoltánnal, 1956. november 13–14. [Conversation Between the Secretary of the Austrian Legation in Budapest and Zoltán Tildy, 13-14 November 1956]/ Gecsényi Lajos, Vida István. = Történelmi Szemle. 37. 1995. 1. 117–121. p.

GECSÉNYI Lajos
A budapesti osztrák képviselet jelentéseiből, 1946–1947 [From the Reports of the Austrian Representation to Budapest, 1946–1947] / Gecsényi Lajos. = Levéltári Szemle. 42. 1992. 1. 57-76. p.

GECSÉNYI Lajos
A magyar–osztrák kapcsolatok, 1956–1964 [Hungarian-Austrian Relations, 1956-1964]/ Gecsényi Lajos. = Magyarország helye a 20. századi Európában [Hungary's Place in Twentieth Century Europe]/ szerk. Sipos Balázs és Zeidler Miklós közreműködésével Pritz Pál. Bp. Magyar Történelmi Társulat, 2002. 147–154. p.

GECSÉNYI Lajos
Omega jelenti. ÁVO kontra osztrák elhárítás [Omega Reports. versus Austrian counter-intelligence] / Gecsényi Lajos. História. 15. 1993. 1. 11-12. p.

GECSÉNYI Lajos
Az osztrák követ Rákosinál 1955 júliusában [The Austrian Ambassador’s Visit to Rákosi in July 1955] / Gecsényi Lajos. = História. 17. 1995. 3. 31-34. p.

GERGELY Attila
A hírszerzés és az elhárítás 1945 utáni történetéből [From the History of Intelligence and Counter-Intelligence After 1945] / Gergely Attila. = Hadtudomány. 7. 1997. 3. 126-134. p.

GERGELY Attila
Magyarok a hidegháború tűzvonalában [Hungarians in Firing-Line of Cold War]/ Gergely Attila. = Kapu. 2001. 1. 60-62. p.

GERGELY Jenő
Magyarország és az Apostoli Szentszék viszonya 1945-től napjainkig [Relations Between Hungary and the Apostolic See From 1945 Until Our Days]/ Gergely Jenő. = Magyarország helye a 20. századi Európában [Hungary's Place in Twentieth Century Europe]/ szerk. Sipos Balázs és Zeidler Miklós közreműködésével Pritz Pál. Bp. Magyar Történelmi Társulat, 2002. 123–134. p.

GERHARDT Éva
Adalékok a magyar hadifogolykérdés alakulásáról a II. világháború után. A Debreceni Hadifogoly Átvevő Bizottság [Data About the Question of Hungarian Prisoners-Of-War After the Second World War. The Debrecen Committee Receiving Prisoners-Of-War] / Gerhardt Éva. = Levéltári Szemle. 43. 1993. 2. 18-34. p.

GIBIANSZKIJ, Leonyid
A szovjet–jugoszláv kapcsolatok és az 1956-os magyar forradalom [Soviet–Yugoslavian Relations and the Hungarian Revolution of 1956] / Leonyid Gibianszkij ; ford. Ságvári György. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 1997. 137-151. p.

GJUROV, Alexander
A szófiai magyar követség az 1947-es Nikola Petkov elleni perről [The Hungarian Embassy to Sofia About the 1947 Case Against Nikola Petrov] / Alexander Gjurov. = Múltunk. 40. 1995. 1. 118-136. p.

GLATZ Ferenc
Szovjet zóna és proletárdiktatúra, 1945–1990 [Soviet Zone and Proletarian Dictatorship, 1945- 1990] /Glatz Ferenc. =História. 18. 1996. 4. 14–22. p.

GOSZTONYI Péter
Magyarok Svájcban, 1956 [Hungarians in Switzerland, 1956]/ Gosztonyi Péter. = Tekintet 8. 1995. 5–6. 208–219. p.

GOSZTONYI Péter
Svájc és a magyar 1956 [Switzerland and the Hungarian 1956]/ Gosztonyi Péter. = Kritika 1990. 10. 28–30. p.

GOSZTONYI Péter
Szovjet csapatok Magyarországon [Soviet Troops in Hungary] / Gosztonyi Péter. = Forrás. 23. 1991. 10. 64-80. p.

GOSZTONYI Péter
Szovjet csapatok Magyarországon. 1–2. rész [Soviet Troops in Hungary. Parts 1–2] / Gosztonyi Péter. = Hadtudomány. 1. 1991. 2. 101-105. p., 2. 1992. 1. 107-122. p.

GOSZTONYI Péter
A szovjet hadsereg Magyarországon 1956-ban. Vázlat [The Soviet Army in Hungary in 1956. Outline] / Gosztonyi Péter. = Társadalmi Szemle. 48. 1993. 1. 13-27. p.

GRÓSZ Károly
Szemben a Conducatorral. Grósz Károly az 1988-as aradi találkozóról [Face to Face With the Conducator. Károly Grósz About the Arad Meeting of 1988] / Grósz Károly ; [az interjút kész.] Hovanyecz László. = Társadalmi Szemle. 46. 1991. 11. 40-47. p.

GYARAKI Károly
A katonai elhárítás történetéből [From the History of Counter-Intelligence]/ Gyaraki Károly. = Hadtudomány. 5. 1995. 1. 106-114. p.

GYARMATI György
”Békében együttműködni az egész Duna–völgy javára.” Föderációs tervek 1945 után ["To Cooperate in Peace for the Benefit of the Whole Danube–Valley." Federational plans after 1945] / Gyarmati György. = Alföld. 36. 1985. 4. 60-71. p.

GYARMATI György
A békekötés függvénytana, 1945–1947 [The Theory of Functions of the Conclusion of Peace, 1945–1947] / Gyarmati György. = Műhely. 20. 1997. 1. 41-46. p.

GYARMATI György
Danubian Federation Plans and Hungary, 1945–1948 / Gyarmati György. = Danubian Historical Studies. 1. 1987. 2. 33-46. p.

GYARMATI György
Föderációs törekvések a második világháború után [Federation Efforts After the Second World War] / Gyarmati György. = Politikatudományi Szemle. 1. 1992. 2. 206-210. p.

GYARMATI György
A hidegháború [The Cold War] / Gyarmati György. = Rubicon. 2. 1991. 4. 20-22. p.

GYARMATI György
Magyar kálvária, feltámadás nélkül. Egy csonka békerendszer fél évszázados "jubileumán" [Hungarian Calvary Without Resurrection. On the occasion of the half-century “jubilee” of an incomplete peace system] / Gyarmati György. = Rubicon. 66. 1997. 4-9. p.

GYARMATI György
Magyarország és a Duna–konföderációs tervek 1945-1948 [Hungary and the Danubian Confederation Plans of 1945-1948] / Gyarmati György. = História. 9. 1987. 4. 20-23. p.

GYARMATI György
A Mindszenty–ügy „diplomáciai” rendezésének kudarca [The Failure of the "Diplomatic" Settlement of the Mindszenty-Case]/ Gyarmati György. = Történelmi Szemle. 42. 2000. 1-2. 69-90. p.

HABSBURG, Otto von
Magyarország helye a mai Európában [Hungary's Place in Today's Europe] / Otto von Habsburg. = Egyetemi Szemle. 11. 1989. 3. 21-29. p.

HADENIUS, Stig
A magyar '56 a svéd politikában [The Hungarian '56 in Swedish Politics]/ Stig Hadenius. = Barátság. 5. 1998. 5. 2264–2265. p.

HAJDÚ András
Magyarország és Ausztria 1945 utáni viszonyáról [On Hungarian–Austrian Relations After 1945] / Hajdú András. = Külpolitika. 13. 1986. 4. 144-163. p.

HAJDU Tibor
1956 – Magyarország a szuperhatalmak játékterében [1956 - in the Play-Field of Super Powers]/ Hajdu Tibor. = Valóság 33. 1990. 12. 40–53. p.

HAJDU Tibor
1956 nemzetközi háttere [The International Background of 1956] / Hajdu Tibor. = Társadalmi Szemle. 44. 8-9. 36-47. p.

HAJDU Tibor
Andropov-dosszié. [The Andropov File]= História. 17. 1993. 4. 16–17. p.

HAJDU Tibor
Budapest–Moszkva, 1945–1988 [Budapest–Moscow, 1945–1988] / Hajdu Tibor. = História. 18. 1996. 4. 23-25. p.

HAJDU Tibor
”A magyar reakció népellenes puccsa.” A csehszlovák KB 1956. december 5–6-i ülése a magyarországi eseményekről [“The Hungarian Reaction’s Anti-Popular Putsch.” The Czechoslovakian CC’s meeting of 6 December 1956 concerning the Hungarian events] / Hajdu Tibor. = Évkönyv 2. 1993 / szerk. biz. Bak János et al. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 125-131. p.

HAJDU Tibor
Soviet Foreign Policy towards Hungary, 1953 – 1956 / Tibor Hajdu. = Twentieth Century Hungary and the Great Powers / ed. by Ignác Romsics. Highland Lakes, Atlantic Research and Publications, 1995. 245–252. p.

HAJDU Tibor
A szovjet és a magyar vezetés kapcsolata, 1945–1953 [The Relation Between the Soviet and Hungarian Leadership, 1945–1953] / Hajdu Tibor. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 37-42. p.

HAJDU Tibor
Az új Magyarország "felsőbb kapcsolata". Szovjet diplomácia Magyarországon [The “Higher Connection” of the New Hungary. Soviet diplomacy in Hungary] / Hajdu Tibor. = Rubicon. 42. 1994. 31-34. p.

HAJMA Lajos
Negyven év a doktrinák változásainak tükrében [Forty Years As Reflected in the Changes of Doctrine]/ Hajma Lajos. = Hadtudomány, 7. 1997. 2. 65-74. p.

HAJMA Lajos
Visszatérhet-e a hidegháború? [Can the Cold War Return?]/ Hajma Lajos. = Hadtudomány. 9. 1999. 3-4. 3-15. p.

A HALÁLOS ítélet hiba volt. Angol kommunisták Nagy Imre kivégzéséről [The Death Sentence was a Mistake. English Communists on Imre Nagy's Execution]/ [bev. és] közzéteszi Baráth Magdolna. = Rubicon. 9. 1998. 4–5. sz. Mell. XIII–XV. p.

HALÁSZ Péter
Ötvenhatosok Kubában. Két menekülés [The Participants of 56 in Cuba. Two flights]/ Halász Péter. = Magyar Nemzet. 60. 1997. jún. 28. 14. p.

HARASZTI Éva, H.
A Foreign Office és a magyar emigránsok, 1944–1954 [The Foreign Office and the Hungarian Emigrants, 1944–1954.] / H. Haraszti Éva. = Világtörténet. 1995. ősz–tél. 63-93. p.

HARASZTI Éva, H.
From the British File on 1956 / Éva H. Haraszti. = The New Hungarian Quarterly. 33. 1992. 125. 112-117. p.

HARASZTI Éva, H.
Változások Magyarországon a budapesti angol követ 1953–1957. évi
jelentéseinek tükrében [Changes in Hungary As Reflected in the Reports of 1953-1957 of the British Minister in Budapest]/ H. Haraszti Éva. = Világtörténet. 1996. Tavasz–nyár. 82–93. p.

HARRISON, Hope M.
Az 1956-os magyar felkelés és a keletnémet pártpolitika [The Hungarian Uprising of 1956 and Eastern-German Party Politics] / Hoppe M. Harrison ; ford. Somlai Katalin. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 164-174. p.

HAVAS Péter
A Szocialista Internacionálé és a nemzetközi viszonyok [The Socialist International and International Relations] / Havas Péter. = Külpolitika. 14. 1987. 4. 35-52. p.

HEGEDŰS B. András
Mikoyan's Overcoat. Discusssions and Decisions in the Kremlin, 1956 / András B. Hegedűs. = Hungary 1956 – Forty Years On / ed. by Terry Cox. London–Portland, Frank Cass, 1997. 134–140. p.

HEGEDŰS B. András
Poznan–Budapest, 1956 / Hegedűs B. András. = Életünk. 30. 1992. 3-4. 374-380. p.
Ua. = Hegedűs B. András: Azon a kedden. Bp. Beszélő, 2000. 152-161. p.

HELLEMA, Duco
Hollandia és a magyar forradalom [The Netherlands and the Hungarian Revolution] / Duco Hellema. = Évkönyv 2. 1993 / szerk. biz. Bak János et al. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 95-106. p.

HENZE, Paul
Viszaemlékezések a Szabad Európa Rádiónál töltött éveimre [Recollections About My Years Spent at the Free europe radio] / Paul Henze. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 259-263. p.

HIDAS I. Péter
Canada and the Hungarian Revolution of 1956 / Hidas I. Péter. = Hungarian Studies. 12. 1997. 1-2. 279-315. p.

HIDAS I. Péter
Kanada és a magyar zsidó menekültek, 1956–1957 [Canada and the Hungarian Jewish Refugees, 1956-1957]/ Hidas Peter I. ; ford. Somlai Katalin. = Évkönyv 7. 1999. Magyarország a jelenkorban [Almanac 7. 1999. Hungary in Modern Times]/ szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1999. 312–322. p.

HIDAS I. Péter
Kanada és az 1956-os menekültek [Canada and the Refugees of 1956]/ Hidas I. Péter ; ford. Koltai Júlia. = Világosság. 35. 1994. 10. 61–69. p.

HIDAS I. Péter
A kanadai visszhang, 1956. október 23–november 4. [The Canadian Reaction, 23 October–4 November 1956.] / Hidas [I.] Péter. = Évkönyv 2. 1993 / szerk. biz. Bak János et al. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 73-93. p.

HIDAS I. Péter
Magyar menekültek Jugoszláviában, útban Kanadába 1956–1957-ben [Hungarian Refugees in Yugoslavia, On Their Way to Canada in 1956-1957]/ Hidas I. Péter. = Múltunk. 42. 1997. 3. 172–182. p.

HIDAS I. Péter
Menekült magyar egyetemisták Kanadában, 1956–1957 [Hungarian Student Refugees in Canada, 1956-1957]/ Hidas I. Péter. = Évkönyv 3. 1994 / szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 125–136. p.

HORN Gyula
Détente and Confrontation in East–West relations / Gyula Horn. = New Hungarian Quarterly. 27. 1986. 102. 26-42. p.

HORVÁTH András
A hidegháború történetével foglalkozó washingtoni konferencia (1994. március 19-27.) levéltári vonatkozásai [The Archival Concerns of the Washington Conference on the History of the Cold War (19-27 March 1994)]/ Horváth András. = Levéltári Szemle. 44. 1994. 4. 69-75. p.

HORVÁTH Miklós
Az 1956-os forradalom és szabadságharc és a Varsói Szerződés [The Revolution and Fight for Freedom of 1956 and the Warsaw Treaty]/ Horváth Miklós. = Hadtörténelmi Közlemények. 114. 2001. 4. 600–625. p.

HORVÁTH Miklós
A Magyarország ellen végrehajtott szovjet agresszió: a “Hullám” és a “Forgószél” fedőnevű hadműveletek [Realized Soviet Aggression Against Hungary: the Operations "Wave" and "Whirlwind"]/ Horváth Miklós. = A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük, 1956–1999 [The Ideas of the Hungarian Revolution. Their Suppression and Victory, 1956-1999]/ szerk. Király Béla, Lee W. Congdon ; előszó Király Béla ; ford. Bánki Györgyné. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 65–87. p.

HORVÁTH Sándor
Kárpátalja – 1956 [Sub-Carpathia - 1956]/ Horváth Sándor. = Szabolcs–Szatmár–Beregi Szemle. 28. 1993. 4. 403–418. p.

HUOTARI, Juhani
1956 – Finnország és Magyarország [1956 – Finland and Hungary] / Juhani Huotari. = Évkönyv 2. 1993 / szerk. biz. Bak János et al. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 107-116. p.

IRATOK az 1956–1958 közötti amerikai–magyar viszony történetéhez [DOCUMENTS About the History of American-Hungarian Relations Beween 1965 and 1958]/ [közread., bev. és jegyz. ell.] Borhi László. = Történelmi Szemle. 40. 1998. 3–4. 341-380. p.
A washingtoni National Security Archives dokumentumai.

IRATOK az osztrák–magyar kapcsolatok történetéhez, 1953. október 7–1956. január 21. [DOCUMENTS About the History of Austrian-Hungarian Relations, 7 October 1953 - 21 January 1956]/ [közread., bev. és jegyz. ell.] Gecsényi Lajos, Vida István. = Századok. 134. 2000. 5. 1195-1233. p.

IZSÁK Lajos
A polgári ellenzéki pártok Magyarország nemzetközi helyzetéről, külpolitikai lehetőségéről, 1944–1947 [The Bourgeois Opposition Parties On Hungary's International Position, Her Foreign Political Possibilities, 1944–1947] / Izsák Lajos. = Századok. 124. 1990. 5-6. 753-786. p.

JEGYZŐKÖNYV a szovjet és a magyar párt- és állami vezetők tárgyalásairól, 1953. június 13–16. [Protocol of the Meetings of Soviet and Hungarian Party and State Leaders, 13–16 June 1953] / közli T. Varga György. = Múltunk. 37. 1992. 2-3. 234-269. p.

JELENTÉS a szocialista országok állambiztonsági vezetőinek titkos moszkvai tárgyalásairól, 1955. március 7–12. [REPORT on the Secret Moscow Talks of the State Security Leaders of Socialist Countries, 7-12 March 1955] / [bev. és közli] Okváth Imre. = Hadtörténelmi Közlemények. 114. 2001. 4. 689-706. p.

JEMNITZ János
A magyar szociáldemokrácia emigráció balszárnya 1956-ban, október 23. előtt [The Left Wing of the Hungarian Social-Democratic Emigration Before 23 October 1956] / Jemnitz János. = Múltunk. 38. 1993. 1. 136-163. p.

JESZENSZKY Géza
A magyar külpolitika fő irányai a század utolsó évtizedében [The Main Directions of Hungarian Foreign Policy in the Last Decade of the Century]/ Jeszenszky Géza. = Magyarország helye a 20. századi Európában [Hungary's Place in Twentieth Century Europe]/ szerk. Sipos Balázs és Zeidler Miklós közreműködésével Pritz Pál. Bp. Magyar Történelmi Társulat, 2002. 169–183. p.

JOÓ Rudolf
Slovene and Hungarian Minorities Across the Border / Rudolf Joó. = New Hungarian Quarterly. 27. 1986. 101. 139-143. p.

A JUGOSZLÁV kapcsolat. Az MSZMP Intéző, illetve Ideiglenes Központi Bizottságának dokumentumaiból, 1956. november 11 – 1957. június 2. [The Yugoslavianrelation. From the Documents of the Executive and Temporary Central Committee of the HSWP, 11 November 1956 - 2 June 1957]/ közzéteszi és bev. Kiss József. = Juss 3. 1990. 3. 133–148. p.

JUHÁSZ Borbála
A magyar forradalom és a nemzetközi helyzet a legújabb angolszász irodalomban [The Hungarian Revolution and the International Situation in Modern Anglo-Saxon Literature]/ Juhász Borbála. = Évkönyv 1. 1992 / szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 233–241. p.

JUHÁSZ Gyula
Út a párizsi békéhez [Path to the Paris Peace] / Juhász Gyula. = Társadalmi Szemle. 44. 1989. 8-9. 13-18. p.

KABDEBÓ Tamás
Magyarország és Írország. Történelmi kontrasztok és párhuzamok[Hungary and Ireland. Historical Contrasts and Parallels] / Kabdebó Tamás. = Hitel. 11. 1998. 3. 42-47. p.

KAJÁRI Erzsébet
A magyar belügy és a csehszlovákiai bevonulás 1968-ban [The Hungarian Internal Affairs and the Occupation of Czechoslovakia in 1968] / Kajári Erzsébet. = Társadalmi Szemle. 53. 1998. 8-9. 204-221. p.
A Belügyminisztérium Központi Irattárának Parancsgyűjteménye 107. 108. doboz jelzetű dokumentuma.

KÁDÁR János – Andropov, Jurij Vlagyimirovics
Feljegyzés Kádár János és J. V. Andropov elvtárs 1968. december 6–7-i beszélgetéséről [Record of the Meeting of János Kádár and J. V. Andropov of 6–7 December 1968] / Kádár János, Jurij V. Andropov ; [közread., bev. és jegyz. ell.] Vida István. = Társadalmi Szemle. 50. 1995. 1. 84-94. p.
A Magyar Országos Levéltár 288. f. 47/744 ő. e. jelzetű dokumentuma.

KECSKÉS Gusztáv
De l'autre coté du "rideau de fer". La révolution hongroise de 1956 et la politique étrangere française a la lumiere de quelques entretiens avec d'anciens diplomates / Gusztáv Kecskés. = Specimina nova. Dissertationum ex Instituto Historico Universitatis quinqueecclesiensis de Iano Pannonionominatae – A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Történeti Tanszékeinek évkönyve 1999. Pars 2. Les cahiers du Département d'histoire moderne, du Département d'histoire contemporaine et de l'École doctorale en histoire / réd., éd. István Majoros. Pécs, 1999, Janus Pannonius Tudományegyetem Történeti Tanszékei, 155–171. p.

KECSKÉS Gusztáv
Franciaország politikája az ENSZ-ben a "magyar ügy" kapcsán, 1956–1963 [The French UN Policy Concerning "the Hungarian Case", 1956-1963]/ Kecskés Gusztáv. = Századok. 134. 2000. 5. 1171-1194. p.

KECSKÉS Gusztáv
Magyar menekültek 1956-ban. Elfeledett befogadás? [Hungarian Refuges in 1956. Forgotten sheltering?]/ Kecskés Gusztáv. = Heti Világgazdaság. 23. 2001. okt. 20. 71–73. p.

KECSKÉS Gusztáv
La mémoire de la révolution de 1956 en Hongrie un héritage brisé? 1956–1997 / Gusztáv Kecskés. 1–2. = Hermes. 1998. 3. 30–36. p., 4. 29–34. p.

KECSKÉS Gusztáv
A NATO és a magyar forradalom [NATO and the Hungarian Revolution] / Kecskés Gusztáv. = A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük, 1956–1999 [The Ideas of the Hungarian Revolution. Their Suppression and Victory, 1956-1999]/ szerk. Király Béla, Lee W. Congdon ; előszó Király Béla ; ford. Bánki Györgyné. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 106–129. p.

KECSKÉS Gusztáv
A NATO és a MUK ’57. A márciusi tusa [The NATO and the MUK (We'll Restart in March) '57. The March Fight]/ Kecskés Gusztáv. = Heti Világgazdaság. 23. 2001. márc. 17. 80–82. p.

KECSKÉS Gusztáv
A NATO-tervek és a felkelő Magyarország. A nyugati katonai beavatkozás esélyei az 1956-os magyar forradalom idején. [NATO Plans and Uprising Hungary. The Chances of Western Military Intervention During the Hungarian Revolution of 1956]= Magyar Hírlap. 35. 2001. jan. 6. 12. p.

KECSKÉS Gusztáv
Az olvadás Kelet–Európában a Nyugat szemével. A NATO Nemzetközi Titkárságának belső dokumentuma [The Thaw in Eastern Europe as Viewed from the West. Internal Document of the International Staff of NATO] / Kecskés Gusztáv. = Évkönyv 8. 2000. Magyarország a jelenkorban / szerk. Kőrösi Zsuzsanna, Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 369–391. p.

KECSKÉS Gusztáv
The Suez Crisis and the 1956 Hungarian Revolution / Kecskés Gusztáv. = East European Quarterly. 35. 2001. 1. 47–58. p.

KECSKÉS Gusztáv
A szuezi válság és az 1956-os magyar forradalom [The Suez Crisis and the 1956 Hungarian Revolution]/ Kecskés Gusztáv. = A szuezi ügy [The Suez Case]/ Denis Lefebvre ; ford. és az utószót írta Kecskés Gusztáv. Bp. 1999, Osiris, 1999. 135–148. p. (Osiris könyvtár. Média)

KENDE Péter
A magyar ‘56 helye a szovjet világrendszer történetében [The Place of 1956 in the History of the Soviet World System] / Kende Péter. = Rubicon. 7. 1996. 8–9. 43–48. p.

KENDE Péter
A szovjet tábor belső kapcsolatrendszerének módosulása 1953 után [The Modification of the System of Internal Relations of the Soviet Camp After 1953] / Kende Péter. = Évkönyv 7. 1999. Magyarország a jelenkorban [Almanac 7. 1999. Hungary in Modern Times]/ szerk. Standeisky Éva, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1999. 250–254. p.

KENDE Péter
A Trianon-szindróma és a magyar külpolitika [The Trianon Syndrome and Hungarian Foreign Policy] / Kende Péter. = Külpolitika. 1. 1995. 3-4. 3-16. p.

KENNAN, George – Lukacs, John
Világháborúból hidegháborúba [From World War into Cold War]/ George Kennan, John Lukacs ; ford. Meszerics Tamás. = Külpolitika. 2. 1996. 3-4. 106-128. p.

KÉT dokumentum 1945-ből a román–magyar viszonyról. 1. Vinogradszkij szovjet őrnagy írása. 2. Miron Constantinescu cikke a Scinteiában [Two documents of 1945 of the Rumanian–Hungarian relations. 1. The writing of Soviet Major Vinogradsky. 2. Miron Constantinescu’s article in the Scinteia.]= Kritika. 1988. 1. 2. p.

KÉT összefoglaló a magyar–szovjet kormánytárgyalásokról, 1958. április [Two summaries of the Hungarian–Soviet government conferences, April 1958] / közli Baráth Magdolna, Feitl István. = Múltunk. 38. 1993. 4. 163-188. p.

KÉTHLY Anna
Kéthly Anna memoranduma az ENSZ Magyar Bizottságához [Anna Kéthly’s memorandum to the Hungarian Committee of the UN] / Kéthly Anna ; sajtó alá rend., bev. Baranyai Tibor. = Világosság. 33. 1992. 11. 867-880. p.

KIRÁLY Béla
Az elvetélt és az első valóságos háború szocialista országok között [The Abortive and the First Real War Between Socialist Countries]/ Király Béla. = A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük, 1956–1999 [The Ideas of the Hungarian Revolution. Their Suppression and Victory, 1956-1999]/ szerk. Király Béla, Lee W. Congdon ; előszó Király Béla ; ford. Bánki Györgyné. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 46–64. p.

KIRÁLY Béla
Az ENSZ és a magyar forradalom [The UN and the Hungarian Revolution]/ Király Béla. = A magyar forradalom eszméi. Eltiprásuk és győzelmük, 1956–1999 [The Ideas of the Hungarian Revolution. Their Suppression and Victory, 1956-1999]/ szerk. Király Béla, Lee W. Congdon ; előszó Király Béla ; ford. Bánki Györgyné. Bp. Atlanti Kutató és Kiadó Társulat-Alapítvány, 2001. 130–144. p.

KIRÁLY Béla
A magyar kérdés az ENSZ-ben: 1956–1963 [The Hungarian Question in the UN: 1956-1963]/ Király Béla. = A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára [In the Service of Science. Memorial Volume Published on the 80th birthday of Kálmán Benda]/ szerk. Glatz Ferenc. Bp. MTA Történettudományi Intézete, 1993. 379–381. p.

KISS József
Október jugoszláv szemmel. 1–5. [October as Viewed by the Yugoslavs. 1-5.]/ Kiss József. = Heti Világgazdaság 11. 1989. okt. 21. 20–21. p., okt. 28. 19–20. p., nov. 4. 20–21. p., nov. 11. 20–21. p., nov. 18. 20–21. p.

KISS József – Ripp Zoltán
Dokumentum a jugoszláv menedékről és a Szántó Zoltán ügyről, 1956–1958 [Document of the Yugoslavian refuge and the Zoltán Szántó case, 1956–1968] / Kiss József, Ripp Zoltán. = Múltunk. 36. 1991. 4. 136-158. p.

KISS Zoltán
Lapok az osztrák–magyar katonai kapcsolatok 1956-os történetéből. [Pages from the 1956 History of Austrian-Hungarian Military Relations]= Új Honvédségi Szemle. 51. 1997. 3. 115–131. p.

KISZELJOV három beszélgetése Nagy Imrével 1953 nyarán [KISELYOV's Three Conversations with Imre Nagy in the Summer of 1953]/ [bev. és közzéteszi.] Baráth Magdolna. = Társadalmi Szemle. 53. 1998. 3. 103–117. p.

KISZELJOV szovjet nagykövet beszélgetései Nagy Imrével és Gerő Ernővel 1954 elején [The Conversations of Soviet Ambassador KISELYOV with Imre Nagy and Ernő Gerő at the Beginning of 1954]/ [bev. és] közli Baráth Magdolna. = Múltunk. 43. 1998. 1. 218–241. p.

KMECZKÓ Mihály
Hogyan élték meg 1956-ot a csehszlovákiai magyarok? Visszaemlékezések színes csokra. [How did the Hungarians in Czechoslovakia See 1956?]= Dimenziók. 2. 1994. 1. 10–17. p.

„KONZULTÁCIÓK". Dokumentumok a magyar és szovjet pártvezetők két moszkvai találkozójáról 1954–1955-ben [“Consultations.”Documents of the two Moscow meetings of Hungarian and Soviet party leaders in 1954–1955.] / [közread. és bev.] Rainer M. János, Urbán Károly. = Múltunk. 37. 1992. 124-148. p.

KORLÁTOK és felelősség. Magyarország négy évtizedének nemzetközi összefüggései [Limits and Responsibility. The International Correlations of four decades of Hungary] / bev. Horn. Gyula. = Társadalmi Szemle. 1988. Különszám. 1-48. p.

A kormány és a párt vezető szerveinek dokumentumaiból, 1956. október 23.–november 4. Az mszmp Intéző Bizottsága a Jugoszláv Követségen, 1956. november 5.–november 22. Magyarország–Jugoszlávia–Szovjetunió, 1956. november 22.–1957. január 9. [From the Documents of the GOVERNMENT and the Leading Party Organs, 23 October - 4 November 1956. The HSWP Executive Committee at the YugoslavianEmbassy, 5-22 November 1956. Hungary-Yugoslavia-the Soviet Union, 22 November 1956 - 9 January 1957]/ közzéteszi Glatz Ferenc. = História. 11. 1989. 4–5. 25–52. p.

KOVÁCS Péter
Tóth László a Vatikánban. Nagy Ferenc miniszterelnök kísérlete a Szentszékkel való diplomáciai kapcsolatok helyreállítására [László Tóth in the Vatican. Prime Minister Ferenc Nagy’s Attempt at Restoring Diplomatic Relations with the Holy See] / Kovács Péter. = Magyar Szemle. 5. 1996. 11. 1082-1092. p.

KOVRIG Bence
Felszabadítók. A nagyhatalmak és Magyarország 1956-ban [Liberators. The Great Powers and Hungary in 1956] / Kovrig Bence. = Magyarország és a nagyhatalmak a 20. században. Tanulmányok [Hungary and the Great Powers in the Twentieth Century. Studies]/ szerk. és bev. Romsics Ignác. Bp. Teleki László Alapítvány, 1995. 203–213. p.

KÓS Péter
A magyar külpolitika negyven éve [Forty Years of Hungarian Foreign Policy] / Kós Péter. = Külpolitika. 12. 1985. 5. 74-81. p.

KRAMER, Mark
A Szovjetunió válasza az 1956-os eseményekre [The Soviet Union’s Response to the Events of 1956] / Mark Kramer ; ford. Somlai Katalin. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 73-92. p.

KUGLER József
Adatok és tények a magyar–csehszlovák lakosságcseréről. Különös tekintettel a Dél-Alföldre [Data and Facts of the Hungarian–Czechoslovakian Exchange of Population. With Special Regard to the Southern-Plain] / Kugler József. = Alföldi Társadalom. 2. 1991. 31-66. p.

LAGZI István
Közép–Kelet–Európa Jalta utáni esztendői [The Post-Yalta Years of Central–Eastern–Europe] / Lagzi István. = Somogy. 21. 1993. 5. 72-77. p.

LÁTLELET a magyar függetlenségről. Egy résztvevő feljegyzései az 1953-as moszkvai tárgyalásokról [Constat of Hungarian Independence. A participant’s notes of the Moscow conferences of 1953] / közread. és bev. Palasik Mária. = Kapu. 2. 1989. 5. 4-10. p.

LENGYEL követjelentések és a Budapesti Lengyel Nagykövetségnek Varsóból küldött táviratok az 1956-os magyar forradalom időszaka alatt [Reports of Polish ambassadors and the telegrams sent from Warsaw to the Polish Embassy to Budapest during the Hungarian revolution of 1956] / bev. Tischler János. = Társadalmi Szemle. 47. 1992. 10. 73-91. p.

LENGYEL László
Új hatalmi egyensúly a világban. A hidegháború utáni első békerendszer [New Balance of Powers in the World. The First Peace System After the Cold War]/ Lengyel László. = Kritika. 1999. 7. 12-15. p.

A LENGYEL Népköztársaság budapesti nagykövetségének rejtjelezett táviratai, 1956. november 4–14. [The Cipher Telegrams of the Embassy of the Polish People’s Republic in Budapest of 4–14 November 1956.] / [közread., bev. és jegyz. ell.] Tischler János. = Valóság. 36. 1993. 3. 85-104. p.

LENKEI Gábor
Az atombomba híre a budapesti napisajtóban, 1945. augusztus [News of the Atomic Bomb in the Budapest Daily Papers, August 1945] / Lenkei Gábor. = Politika – Tudomány. 1987. 1. 106-124. p.

LÉKA Gyula
A műszaki zár- és erődrendszer (vasfüggöny) felszámolása, 1948-1989 [The Winding Up of the Technical Blockade and Fortress System (the Iron Curtain), 1948-1989]/ Léka Gyula. = Hadtudomány. 9. 1999. 3-4. 161-166. p.

LIPCSEY Ildikó
Petru Groza emlékezete (1884. december 7. – 1958. január 7.) [Memories of Petru Groza (7 December 1884.–7 January 1958.] / Lipcsey Ildikó. = Életünk. 22. 1985. 2. 138-143. p.

LIPCSEY Ildikó
Réczey László feljegyzése 1945. márciusi romániai megbeszéléseiről [László Réczey’s Record of His Romanian Meetings of March 1945.] / Lipcsey Ildikó. = Társadalmi Szemle. 27. 1984. 4. 617-627. p.

LIPKOVICS Károly
A Tájékoztató Iroda létrehozása. Fordulat kezdete a kommunista mozgalomban [The Creation of an Information Bureau. The Beginning of a Change in the Communist Movement.] / Lipkovics Károly. = Múltunk. 34. 1989. 3-4. 30-57. p.

LITVÁN György
1956: crise de Hongrie, crise de Suez / György Litván. = Guerres mondiales et conflits contemporains. 2001. septembre. 200. 99–114. p.

LITVÁN György
Az 1956-os forradalom és a magyarságkép Nyugaton és szomszéd országokban [The Revolution of 1956 and the Hungarian Image in the West and in the Neighbouring Countries]/ Litván György. = História. 20. 1998. 9–10. 33–35. p.

LITVÁN György
Az 1956-os forradalom szerepe a magyarságkép változásában [The Role of the Revolution of 1956 in the Change of the Hungarian Image]/ Litván György. = Magyarságkép és történeti változásai [The Historical Changes in the Hungarian Image]/ szerk. Pataki Ferenc, Ritoók Zsigmond. Bp. Magyar Tudományos Akadémia, 1999. 115–121. p. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok)[Hungary at the Turn of the Millenium. Strategic Researches at the Hungarian Academy of Sciences. Work Studies]

LJUBISCSEV, Alekszandr
A magyar tragédia értelméről és jelentőségéről [On the Meaning and Importance of the Hungarian Tragedy] / Alekszandr Ljubiscsev. = Kelet-Európa. 1992. 1. 10-22. p.
1956-ról.

LOMBARDI, Lapo
Magyarország és a Szentszék a hidegháború hajnalán [Hungary and the Holy See at the Dawn of the Cold War]/ Lapo Lombardi ; ford. Vígh Éva. = Magyar egyháztörténeti vázlatok. [Sketches of Hungarian Church History.]10. 1998. 1-2. 69-84.

A MAGYAR kérdés az ENSZ-ben és a nyugati nagyhatalmak titkos tárgyalásai, 1956. október 28–november 4. Brit külügyi dokumentumok [The Hungarian Question in the UN and the Western Great Powers’ Secret Talks, 28 October–4 November 1956. British documents of foreign affairs.] / [közread. és bev.] Békés Csaba ; ford. Valló Péter. = Évkönyv 2. 1993 / szerk. biz. Bak János et al. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 39-71. p.

„A MAGYAR kérdés" Londonban. Nagy Ferenc 1957-es kísérlete [The “Hungarian Question” in London. Ferens Nagy’s Attempt in 1957] / közread., [bev., jegyz. ell. és] ford. Meszerics Tamás. = Külpolitika. 2. 1996. 3-4. 244-247. p.
Julian Amery levelével. A londoni Public Records Office PREM 11/1874 jelzetű dokumentuma.

A MAGYAR nagykövetség jelentései az 1961. évi NDK-beli válságról. A berlini fal felépítése [The Reports of the Hungarian Embassy of the 1961 Crisis in the GDR. The Building of the Berlin Wall] / [közread., bev. és jegyz. ell.] Ruff Mihály. = Múltunk. 42. 1997. 4. 164-238. p.
A Magyar Országos Levéltár dokumentumai.

A MAGYAR Néphadsereg bevonása a Csehszlovákia elleni 1968. évi agresszióba [Involving the HUNGARIAN People's Army in the Aggression of 1968 Against Czechoslovakia]/ [közread. és bev.] Pataky Iván. = Társadalmi Szemle. 49. 1994. 7. 85-94. p.

A MAGYAR Néphadsereg jelentése az MSZMP Politikai Bizottsága részére a "Šumava" gyakorlatról [The Report of the HUNGARIAN People's Army to the HSWP Political Committee on the "Sumava" Exercise]/ [közread., bev. és jegyz. ell.] Pataky Iván. = Társadalmi Szemle. 50. 1995. 2. 87-94.

MAGYAR–amerikai diplomáciai jegyzékváltás 1958 őszén. Dokumentumok [Exchange of HUNGARIAN-American Diplomatic Notes in the Autumn of 1958. Documents]/ közli Miklós Nagy Miklós. = Múltunk. 41. 1996. 1. 223–236. p.

MAGYAR–cseh hivatalos tárgyalások Bernben 1944–1945-ben [Hungarian–Czech Official Talks in Bern, 1944–1945.] / [közread., bev. és jegyz. ell.] G. Vass István. = Külpolitika. 3. 1997. 3. 101-129. p.

MAGYARICS Tamás
Az Egyesült Államok és Magyarország, 1957–1967 [The United States and Hungary, 1957–1967] / Magyarics Tamás. = Századok. 130. 1996. 3. 571-612. p.

MAGYARORSZÁG és a szovjet zóna, 1974–1984 [Hungary and the Soviet Zone. 1974–1984] = História. 19. 1997. 9-10. 1-66. p.
Tematikus összeállítás.

MAGYAR–osztrák kapcsolatok, 1955–1956 [Hungarian–Austrian Relations, 1955–1956] / [közread., bev. és jegyz. ell.] Gecsényi Lajos. = Társadalmi Szemle. 50. 1995. 10. 78-90. p.
A Magyar Országos Levéltár XIX-J-I-j Ausztria 006837/1955. és XIX-J-I-j
00800/13/1956. jelzetű dokumentuma.

MAJSZKIJ, Ivan M.
I. M. Majszkij feljegyzése a "jövendő világ kívánatos alapelveiről" [I. M. Maysky’s Record of the “Desirable Principles of the Coming World”] / Ivan M. Majszkij ; [közread., bev. és ford.] Baráth Magdolna. = Külpolitika. 2. 1996. 3-4. 154-184. p.

MAROSY Ferenc
A madridi királyi követség az emigrációban [The Madrid Royal Embassy in Exile] / Marosy Ferenc ; közread. Rónai Zoltán. = Hitel. 5. 1992. 3. 54-58. p.

MCCARGAR, James G.
A Szabad Európa Bizottság és a magyar emigránsok 1956-ban [The Free Europe Committee and the Hungarian Emigrants in 1956] / James G. McCargar ; ford. Somlai Katalin. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 272-280. p.

Az MDP Politikai Bizottsága 1956. június 21-i jegyzőkönyve. Az 1956. júniusi moszkvai kommunista csúcstalálkozó és Magyarország [The Protocol of 21 June 1956 of the HDP (Hungarian Democratic Party) Political Committee. The Communist Summit of June 1956 of Moscow and Hungary]/ bev. és közread. Urbán Károly és Vida István. = Társadalmi Szemle. 48. 1993. 2. 83–94. p.

A MEGSZÁLLÁS főpróbája, vagy a trójai faló. Az 1968. évi Šumava-hadgyakorlat [The Dress Rehearsal of OCCUPATION, or the Trojan Horse. The Sumava-exercise of 1968]/ [közread., bev. és jegyz. ell.] Pataky Iván. = Társadalmi Szemle. 50. 1995. 2. 87-94.

MEZEI Géza
Befolyás vagy hegemónia? A háború utáni rendezés Kelet–Közép–Európában [Influence or Hegemony? Post-War Settlement in East Central Europe]/ Mezey Géza. = Debreceni Szemle. 8. 2000. 4. 544-570. p.

MEZEI Géza
Influence or Domination. The Post-war Settlement in East Central Europe. = The Hungarian Quarterly. 40. 1999. 156. 82-101. p.

MIKES IMRE
Nagy Imre Gallicus Reflektorában. Dokumentumok a Szabad Európa Rádió adásaiból [Imre Nagy in the Spotlight of Gallicus. Documents from the Broadcasts of the Free Europe Radio]/ Mikes Imre ; közread., bev. Simándi Irén. = Négy tanulmány [Four Studies]/ Sinkovicz István, Leopold László, Áldozó István, Simándi Irén. Pécs, Janus Pannonius Tudományegyetem, 1999. 68–85. p. (Kutatási füzetek ; 7.)

MINK András
Hideg éterháború – a Szabad Európa Rádió és 1956 [Cold War on the Air – The Free Europe Radio and 1956] / Mink András. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 287-293. p.

MOLNÁR Miklós
A magyar forradalom a nagyhatalmak árnyékában [The Hungarian Revolution in the Shadow of Great Powers]/ Molnár Miklós. = Kritika. 1990. 11. 26–28. p.

MORELLE, Chantal
A francia–magyar kapcsolatok de Gaulle elnöksége idején [French-Hungarian Relations During de Gaulle's Presidency]/ Chantal Morelle ; ford. Horvát Judit. = Magyar Szemle. 8. 1999. 3-4. 63-77. p.

Az MSZMP Intéző Bizottsága a jugoszláv követségen, 1956. november 5.–november 22 [The HSWP Executive Committee at the Yugoslavian Embassy, 5 November-22 November 1956]/ közzéteszi Glatz Ferenc. = História. 11. 1989. 4–5. 53–57. p.

MURÁNYI Gábor
A Biztonsági Tanács és Magyarország, 1956 [The Security Council and Hungary, 1956] / Murányi Gábor. = História. 15. 1993. 5-6. 62. p.

MUSZATOV, Valerij
Szovjet politikai beavatkozás és katonai intervenció Magyarországon 1956-ban [Soviet Political Interference and Military Intervention in Hungary in 1956] / Valerij Muszatov. = Múltunk. 36. 1991. 4. 159-170. p.

MUSZATOV, Valerij
Szovjet–magyar kapcsolatok, 1953–1956 [Soviet–Hungarian Relations, 1953–1956] / Valerij Muszatov ; ford. Ságvári György. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 43-48. p.

NAGY András
Jelentés egy kutatásról. A "Bang-Jensen-ügy". Ami történt és ami nem történt 1956 után az ENSZ-ben [Report on a Research. The “Bang-Jensen Case”. What Happened and What Did Not Happen After 1956 in the UN] / Nagy András. = Évkönyv 3. 1994 / szerk. biz. Bak János et al. Bp. 1956-os Intézet, 293-298. p.

A NAGY Imre-per után. A jugoszláv–magyar jegyzékháború második szakaszának dokumentumai, 1958. október–1959. február [After the Imre Nagy Case. Documents of the Second Phase of the Yugoslavian-Hungarian War of Diplomatic Notes, October 1958.- February 1959.] / közli Kiss József, Ripp Zoltán. = Múltunk. 37. 1992. 4. 171-203. p.

NENNI, Pietro – Heltai György
Pietro Nenni a forradalomról. Heltai György és Pietro Nenni levélváltása [Pietro Nenni on the Revolution. The Correspondence of György Heltai and Pietro Nenni] / Pietro Nenni, Heltai György ; közread. Kenedi János. = Világosság. 34. 1993. 10. 62-66. p.
1961-1962.

NEVAKIVI, Jukka
Kekkonen, a magyar ’56 és a finlandizáció kezdete [Kekkonen, the Hungarian '56 and the Beginning of Finlandization]/ Jukka Nevakivi. = Hitel. 13. 2000. 10. 38–48. p.

NORVÉG követjelentés az 1956. évi magyarországi eseményekről [The Report of the Norwegian Ambassador on the Hungarian Events of 1956.] / közread., bev. Juhász Lajos. = Történelmi Szemle. 31. 1989. 3-4. 292-305. p.

NOWAK, Jan
Lengyelek és magyarok 1956-ban [Poles and Hungarians in 1956] / Jan Nowak ; ford. Gál Ferenc. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 266-271. p.

NYERS Rezső
Feljegyzések 1968-ból, a csehszlovákiai intervencióról [Records of 1968, of the Intervention in Czechoslovakia] / Nyers Rezső. = História. 15. 1993. 9-10. 35-50. p.

NYYSSÖNEN, Heino
A múlt a politika eszközeként. Finnország 1918-as és Magyarország 1956-os eseményeinek összehasonlítása [The Past as the Means of Politics. The Comparison of the Events of 1918 in Finland and Those of 1956 in Hungary]/ Heino Nyyssönen. = Debreceni Szemle. 1997. 2. 212–229. p.

OKVÁTH Imre
”A bástya őrei". A magyar tisztikar a hidegháború időszakában, 1945–1956 ["The Guards of the Bastion". The Hungarian Staff of Officers in the Period of the Cold War, 1945-1956]/ Okváth Imre. = Hadtörténelmi Közlemények. 108. 1995. 1. 52-61. p.

OKVÁTH Imre
Egy Magyarországra erőszakolt szerződés és következményei [A Treaty Forced on Hungary and Its Consequences]/ Okváth Imre. = Új Honvédségi Szemle. 48. 1994. 1. 28-35. p.

ORMOS Mária
Néhány gondolat a Kádár-korszak nemzetközi meghatározottságáról és külpolitikájáról [Some Thoughts About the International Determination of the Kádár Era and Its Foreign Policy]/ Ormos Mária. = Magyar Tudomány. 45. 2000. 7. 872-881. p.

OSTERMANN, Christian F.
Das Ende der "Rollback"-Politik. Eisenhower, die amerikanische Osteuropapolitik und der Ungarn-Aufstand von 1956 [The End of the “Roll-Back” Politics. Eisenhower, the USA’s Eastern-European Policy and the Hungarian Uprising of 1956] / Christian F. Ostermann. = Das internationale Krisenjahr, 1956: Polen, Ungarn, Suez / hrsg. Winfried Heinemann, Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 515-532. p. (Beiträge zur Militärgeschichte ; Bd. 48.)

OSTERMANN, Christian F.
Kelet–Németország és a magyar forradalom [East–Germany and the Hungarian Revolution] / Christian F. Ostermann ; ford. Somlai Katalin. / = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 175-185. p.

OSZTRÁK háttérdokumentumok az 1956-os magyar forradalom történetéhez [Austrian Background Documents on the History of the Hungarian Revolution of 1956] / [közread. és bev.] Gecsényi Lajos. = Társadalmi Szemle. 51. 1996. 6. 84-94. p.
Az Österreichisches Staatsarchiv. Archiv der Republik BKA/AA dokumentumai.

OSZTRÁK külügyi iratok Magyarország történetéhez, 1956. október–november [Austrian Documents of Foreign Affairs of Hungarian History] / [közread., bev., jegyz. ell. és ford.] Gecsényi Lajos. = Múltunk. 41. 1996. 2. 157-206. p.
Az Österreischisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, Wien - Bundeskanzleramt,
Auswärtige Angelegenheiten fondjának dokumentumai.

Az OSZTRÁK Szövetségi Kormánynak a Szovjetúnió kormányához intézett 1956. október 28-iki felhívása és annak vitája az osztrák minisztertanácsban [The AUSTRIAN Federal Government's Notice of 28 October 1956 to the Soviet Union's Government and Its Debate in the Austrian Council of Ministers]/ közzéteszi Soós Katalin. = Levéltári Szemle. 47. 1997. 2. 31–38. p.

PALLÓ Gábor
Szentgyörgyi Albert és a szovjet kapcsolat [Albert Szentgyörgyi and the Soviet Relation] / Palló Gábor. = Magyar Tudomány. 38. 1993. 10. 1262-1272. p.

PATAKI István
Kádár János moszkvai tárgyalásai [János Kádár’s Moscow Talks] / Pataki István. = Új Honvédségi Szemle. 49. 1995. 11. 46-61.
1957.

PATAKY Iván
Harminc éve történt. A Néphadsereg Csehszlovákiában [It Happened Thirty Years Ago. The People's Army in Czechoslovakia]/ Pataky Iván. = Új Honvédségi Szemle. 52. 1998. 9. 97-107. p.

PÁLMÁNY Béla
A magyar–osztrák viszony: diplomácia, semlegesség és menekültkérdés, 1955–1959 [The Hungarian–Austrian Relation: Diplomacy, Neutrality and the Question of Refuges, 1955–1959] / Pálmány Béla. = Valóság. 39. 1996. 11. 80-99. p.

A párizsi Ministere des affaires étrangeres Archives et documentation, série Z Europe 1944-1949, Hongrie, Volume 25, rapport no 3 és 82 jelzetű dokumentuma.

PETRU Groza emlékezete [Memories of Petru Groza] / [bev. és közli Csatári Dániel.] = Párttörténeti Közlemények. 31. 1985. 1. 181-193. p.

PHILIPPOVICH Tamás
Magyarország párizsi szemmel: Közép–Európa helye a francia külpolitikában [Hungary from the Point of View of Paris: the Place of Central-Europe in the French Foreign Policy] / Philippovich Tamás. = Külpolitika. 4. 1998. 2. 3-18. p.

POKORNY Hermann – Forbáth Róbert
Két összefoglaló a magyar–szovjet jóvátételi tárgyalásokról, 1945 [Two Summaries of the Hungarian-Soviet Reparations Talks, 1945]/ [közread., bev. és jegyz. ell.] Baráth Magdolna, Feitl István. = Fons. 7. 2000. 3. 361–379. p.

„POLITIKAI hiba volt az ítélet”. Hangulatjelentések Lengyelországból a Nagy Imre-perről és az 1958 júniusi kivégzésekről [“The Sentence was a Political Error.” Description of Atmosphere in Poland Concerning the Imre Nagy Case and the Executions of June 1958] / közli Tischler János. = Évkönyv 2. 1993 / szerk. biz. Bak János et al. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 143-161. p.

POMOGÁTS Béla
Külpolitika és irodalom [Foreign Policy and Literature] / Pomogáts Béla. = Kritika. 1998. 8. 28-30. p.

PRITZ Pál
Magyarország helye a 20. századi Európában [Hungary's Place in Twentieth Century Europe]/ Pritz Pál. = Magyarország helye a 20. századi Európában / szerk. Sipos Balázs és Zeidler Miklós közreműködésével Pritz Pál. Bp. Magyar Történelmi Társulat, 2002. 27–50. p.

PÜNKÖSTI Árpád
“Nem erről volt szó”. Rákosiék 1953-as moszkvai raportja [“This is Not What We Have Agreed On.”The Moscow Report of Rákosi of 1953]= Forrás. 1999. 6. sz. 41-51. p.

RADÓ György
Szekfű Gyulával Moszkvában [With Gyula Szekfű in Moscow] / Radó György. = Honismeret. 20. 1992. 4. 60-66. p.
Visszaemlékezés.

RAINER M. János
1956 – The Other Side of the Story. Five Documents from the Yeltsin File / János M. Rainer. = The Hungarian Quarterly. 34. 1993. 129. 100–114. p.

RAINER M. János
Hruscsov Budapesten, 1958 április [Hrushchev in Budapest, April 1958] / Rainer M. János. = Budapesti Negyed. 4. 1994. 159-190. p.

RAINER M. János
Magyarország a szovjet érdekszférában [Hungary in the Soviet Sphere of Interests]/ Rainer M. János. = Mi a politika? Bevezetés a politika világába [What is Politics? Introduction to the World of Politics]/ szerk. Gyurgyák János. Bp. Századvég, 1994. 325– 361. p.

RAINER M. János
The Malin Notes / János M. Rainer. = Encounters. A Hungarian Quarterly Reader / ed. by Zsófia Zachár. Bp. The Hungarian Quarterly Society–Balassi Kiadó, 1999. 189–214. p.

RAINER M. János
Nagy Imre külpolitikai nézetei. Nemzeti függetlenség, semlegesség és Duna–völgyi együttműködés [Imre Nagy’s Foreign Political Views. National Independence, Neutrality and Cooperation in the Danube-Valley] / Rainer M. János. = Társadalmi Szemle. 53. 1998. 6. 104-117. p.

RAINER M. János
Szovjet döntéshozatal Magyarországról 1956-ban [Soviet Decision-Making Concerning Hungary in 1956] / Rainer M. János. = Évkönyv 2. 1993 / szerk. biz. Bak János et al. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 19-38. p

RAINER M. János
Szovjet döntéshozatal, 1956. október 31.–november 4 [Soviet Decision-Making, 31 October - 4 November 1956]/ Rainer M. János. = Évkönyv 5. 1996/1997 / szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 53–54. p.

RAINER M. János
A szovjet nagykövetség és az 1956-os forradalom [The Soviet Embassy and the Revolution of 1956] / Rainer M. János. = Budapesti Negyed. 1. 1993. 1. 79-96. p.

RAINER M. János
Sztálin és Rákosi, Sztálin és Magyarország, 1949–1953 [Stalin and Rákosi, Stalin and Hungary, 1949-1953]/ Rainer M. János. = Évkönyv 6. 1998 / szerk. Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1998. 91-100. p.

RAINER M. János
The Yeltsin dossier. Soviet documents on Hungary, 1956 / János M. Rainer. = Cold War International History Project Bulletin. 5. Spring 1995. 22., 24–27. p.

RAINER, M. János
The Road to Budapest, 1956. New Documentation on the Kremlin s Decision To Intervene. Part 1. / János M. Rainer. = The Hungarian Quarterly. 37. 1996. 142. 24–41.p.

RÁKOSI Mátyás, Nagy Imre a Kremlben, 1953. június 13 [Mátyás Rákosi, Imre Nagy in the Kreml, 13 June 1953.] / közread. [és bev.] T. Varga György. = História. 14. 1992. 3. 15-19. p.

RETEGAN, Mihai
A román kommunizmus és az 1956-os magyar és lengyel válság. A Politikai Bizottság titkos levéltárának újonnan feltárt dokumentumai [The Rumanian Communism and the Hungarian and Polish Crises of 1956. The Newly Found Documents of the Political Committee’s Secret Archives] / Mihai Retegan ; ford. Somlai Katalin. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 132-136. p.

RÉVÉSZ Béla
Szabad Európa Rádió. A felszabadítási stratégia csődje [The Free Europe Radio. The Failure of the Liberation Strategy] / Révész Béla. = Rubicon. 62-63. 1996. 23-26. p.
1956-ról.

RIPP Zoltán
A magyar–jugoszláv viszony és a Nagy Imre-kérdés, 1957–1958 [The Hungarian–Yugoslavian Relation and the Imre Nagy Question, 1957-1958] / Ripp Zoltán. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 152-163. p.

ROMER, Jean-Christophe – Schreiber, Thomas
Franciaország és Közép–Európa [France and Eastern-Europe] / Jean-Christophe Romer, Thomas Schreiber ; ford. Ádám Péter. = Külpolitika. 2. 1996. 1. 64-74. p.

ROMSICS Ignác
American War Time Policy Planning on Hungary, 1942–1946 / Ignác Romsics. = Hungarian Studies. 8. 1993. 2. 261-298. p.

ROMSICS Ignác
A brit külpolitika és a "magyar kérdés", 1914-1946 [British Foreign Policy and the “Hungarian Question”, 1914-1946] / Romsics Ignác. = Századok. 130. 1996. 2. 273-339. p.

ROMSICS Ignác
Hatalmi érdekek hálójában. Egy új Magyarország-terv fiaskója [In the Web of Power Interests. The Fiasco of a New Hungary-Plan] / Romsics Ignác. = Rubicon. 42. 1994. 19-23. p.

ROMSICS Ignác
Magyarország és a nagyhatalmak. Magyar történelmi sorsfordulók [Hungary and the Great Powers. Peripeties in Hungarian History] / Romsics Ignác. = Magyar Napló. 9. 1997. 12. 38-42. p.

RUFF Mihály
A hivatalos Magyarország nyugatnémet politikai kapcsolatairól, 1956-1958 [On the Political Relations of Official Hungary With West-Germany, 1956-1958] / Ruff Mihály. = Századok. 132. 1998. 5. 1113-1132. p.

RUFF Mihály
A magyar–NSZK kapcsolatok, 1960–1963. Útkeresés a doktrínák útvesztőjében [Hungarian-FRG Relations, 1960-1963. Search for the Way Out in the Labyrinth of Doctrines] / Ruff Mihály. = Múltunk. 44. 1999. 3. 3-40. p.

RUFF Mihály
Magyarország és az NDK kapcsolatairól, 1956. november–1958. március [On the Relations Between Hungary and the GDR, November 1956–March 1958.] / Ruff Mihály. = Múltunk. 40. 1995. 2. 30-66. p.

SIKI Tibor
1956 vége Argentínában [The End of 1956 in Argentina]/ Siki Tibor. = Havi Magyar Fórum. 7. 1999. 1. 54–57. p.

SIMÁNDI Irén
A magyar gazdaság a Szabad Európa Rádió Reflektorában [Hungarian Economy in the Spotlight of the Free Europe Radio]/ Simándi Irén. = Történelmi Szemle. 42. 2000. 1-2. 129-152. p.

SIPOS Péter
Iratok a magyar–amerikai diplomáciai kapcsolatok 1945. évi újrafelvételéhez [Documents of the Restoring of Hungarian–American Diplomatic Relations in 1945] / Sipos Péter. = Századok. 121. 1987. 2. 421-467. p.

SIPOS Péter
Kádár János és az 1968. évi bevonulás [János Kádár and the Occupation of 1968] / Sipos Péter. = História. 4. 1992. 8. 22. p.
Csehszlovákia.

SIPOS Péter
A magyar külpolitika az enyhülés időszakában, 1962–73 [Hungarian Foreign Policy During the Détente period, 1962–73] / Sipos Péter. = História. 18. 1996. 9-10. 4-6. p.

SIPOS Péter
Magyarország nemzetközi mozgástere, 1957–1964 [Hungary’s International Freedom of Movement, 1957–1964] / Sipos Péter. = História. 17. 1995. 9-10. 3-5. p.

SIPOS Péter
Rákosi Mátyás és a szomszédos országok magyarságának ügyei, 1945–1949. Dokumentumrészletek [Mátyás Rákosi and the Affairs of the Hungarian Population of Neighbouring Countries, 1945-1949.] / Sipos Péter. = Világosság. 33. 1992. 8-9. 711-719. p.

SKULTÉTY Csaba
A magyar forradalom hatása Nyugat–Európában [The Influence of the Hungarian Revolution in Western-Europe]/Skultéty Csaba. = Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Szimpózium, 1997. október 11–12. Előszó Balás Piri László. Bp. Konrad Adenauer Alapítvány Budapesti Képviselete, 1997. 163–168. p.

SLIM, Mongi
Tunézia hangja az ENSZ-ben [The Voice of Tunisia in the UN] / Mongi Slim ; [közread. és bev.] Litván György ; ford. Litván Katalin.= Világosság. 34. 1993. 10. 58-61.

SOLYMOSSY Péter
Svéd diplomáciai jelentések az 1956. évi magyar forradalom napjaiból. Svédország külpolitikája a II. világháború után [Swedish Diplomatic Reports from the Days of the Hungarian Revolution of 1956. Sweden's Foreign Policy After the Second World War]/ Solymossy Péter. = Századok. 134. 2000. 5. 1235–1277. p.

SOÓS Katalin
1956 és Ausztria [1956 and Austria] / Soós Katalin. = Acta Historica. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. 97. 1993. 47-59. p.

SOÓS Katalin
1956 és az osztrák politikai pártok [1956 and the Austrian Political Parties] / Soós Katalin. = Acta Historica. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae. 104. 1996. 5-23. p.

SOÓS Katalin
Ausztria és a magyar menekültügy, 1956–57 [Austria and the Case of Hungarian Refugees, 1956-57]/ Soós Katalin. = Századok. 132. 1998. 5. 1019–1051. p.

STANDEISKY Éva
A Kreml csendje. Vercors a magyar írókért 1957-ben [The Silence of the Kreml. Vercors for Hungarian Writers in 1957] / Standeisky Éva. = Évkönyv 3. 1994 / szerk. biz. Bak János et al. Bp. 1956-os Intézet,1994. 149-163. p.

STAREWICZ, Artur
Lengyel szemmel 1956-ról. Interjú Artur Starewicz-csel, a LEMP KB Sajtóirodájának egykori vezetőjével [Through Polish Eyes About 1956. Interview With Artur Starewicz, the Former Director of the PWP CC Press Bureau] / Artur Starewicz ; [az interjút kész.] Tischler János. = Múltunk. 37. 1992. 2-3. 277-286. p.

STARK Tamás
Út a békeszerződéshez [Road to the Peace Treaty] / Stark Tamás. = Századok. 127. 1993. 5-6. 781-851. p.
Dokumentumok a magyar kormány 1946. évi békeelőkészítő tevékenységéhez.

STOKER, Donald J. jr.
1956 and U. S. Relations with Hungary / jr. Donald Stoker. = The New Hungarian Quarterly. 34. 1993. 132. 144-152. p.

SÜLE Andrea, Rostoványiné
A nemzetiségek és a nemzetiségi kérdés a nemzetközi kapcsolatokban [Nationalities and the Question of Nationalities in International Relations.] / Rostoványiné Süle Andre. = Egyetemi Szemle. 8. 1986. 4. 125-140. p.

SZABÓ A. Ferenc
Szolidaritás, bátorság, vendégszeretet. Ausztria és a magyarkérdés, 1956–1958 [Solidarity, Courage, Hospitality. Austria and the Hungarian Question, 1956–1958.] / Szabó A. Ferenc. = Hitel. 7. 1994. 4. 72-79. p.

SZABÓ A. Ferenc
Szolidarítás, bátorság, vendégszeretet. Ausztria és a magyar kérdés, 1956–1958[Solidarity, Courage, Hospitality. Austria and the Hungarian Question, 1956–1958.] / Szabó A. Ferenc. = Hitel. 7. 1994. 4. 72–79. p.

SZABÓ József, N.
Az emigráció szerepe a II. világháború utáni magyar kultúrdiplomáciában, 1945–1947 [The Role of the Emigration in the Cultural Diplomacy of Hungary After the Second World War, 1945–1947] / N. Szabó József. = Magyar Könyvszemle. 112. 1996. 2. 251-258. p.

SZABÓ József, N.
Magyar–jugoszláv kulturális kapcsolatok a második világháború után. 1945–1947 [Hungarian-YugoslavianCultural relations After the second World War. 1945-1947]/ N. Szabó József. = Világtörténet. 1999. tavasz–nyár. 56-65. p.

SZABÓ József, N.
Nemzetközi irodalmi kapcsolatok. Magyarország irodalomdiplomáciája, 1945–1947 [International Literary Relations. Hungary's Literary Diplomacy, 1945-1947]/ N. Szabó József. = Valóság. 42. 1999. 4. 48-61. p.

SZÁSZORSZÁGI pásztorlevél a magyar forradalomról. Otto Spülbeck püspök pásztorlevele [Saxonian Pastoral Letter About the Hungarian revolution. Bishop Otto Spülbeck’s Pastoral Letter] / közzéteszi Bak M. János. = Világosság. 34. 1993. 10. 55-57. p.

A SZEB és Magyarország 1945 nyarán [The Allied Control Commission and Hungary During the Summer of 1945] /[közread. és bev.] Baráth Magdolna, Cseh Gergő Bendegúz. = Társadalmi Szemle. 51. 1996. 5. 80-93.
A Magyar Országos Levéltár dokumentumai.

SZEKFŰ Gyula és a moszkvai magyar követség jelentései [Gyula Szekfű and the Reports of the Hungarian Embassy to Moscow] / [közread., bev. és jegyz. ell.] Lázár György. = Regio. 6. 1995. 1-2. 192-204. p.

SZEMERKÉNYI Réka
A NATO a hidegháború után [The NATO After the Cold War]/ Szemerkényi Réka. = Rubicon. 69-70. 1997. mell. IV-VII. p.

SZÉPFALUSI István
1956 Ausztriából nézve [1956 As Viewed From Austria]/ Szépfalusi István. = Európai Utas. 3.1993. 12. 96–97. p.

SZÉPFALUSI István
A legújabb felismerések az 1956/57-es magyar menekülthullámról [The Latest Recognitions About the Wave of Hungarian Refugees of 1956/57]/ Szépfalusi István. = Limes. 11. 1998. 1. 113–121. p.

SZEREDA, Vjacseszlav
Szovjet döntéshozatal, 1956. október 23–30 [Soviet Decision-Making, 23–30 October 1956] / Vjacseszlav Szereda. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 49-52. p.

SZESZTAY Ádám
A határon túli magyar sajtó az 1956-os forradalom alatt és után, 1956–1958 [Hungarian Press Across the Border During and After 1956, 1956-1958] / Szesztay Ádám. = Kisebbségkutatás. 1998. 3. 181–193. p.

SZIKLAY Andor
Az Eisenhower-kormány és a magyar forradalom [The Eisenhower Government and the Hungarian Revolution]/ Sziklay Andor. = JALTA és Szuez között. 1956 a világpolitikában. Szerk. Gábor Luca. Bp. Tudósítások Kiadó, 1989. 87–141. p. (Világosság füzetek)

SZIKLAY Andor
Győztes forradalom, vesztett háború. A 40 éves "56" a State Department távcsövén át [Victorious Revolution, Lost War. The 40-Year-Old “56” Through the State Department’s Telescope] / Sziklay Andor. = Szivárvány. 50. 1996. 17-37. p.

SZÍVÓS István – Uzoni Ödön
Az 1946-ban létrejött szovjet–magyar vegyesvállalatok [The Soviet-Hungarian Mixed Companies Founded in 1946] / Szívós István, Uzoni Ödön. = Valóság. 35. 1992. 1. 67-85. p.

Az SZKP Központi Bizottságának levele a pártszervezetekhez, 1956. december 19. [The CPSU Central Committee's Letter to Party Organizations, 19 December 1956]/ közzéteszi Hajdu Tibor. = Évkönyv 2. 1993 / szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1993. 133–142. p.

SZOPORI NAGY Lajos
1956 a magyarok "téli háborúja" volt. Helyszíni tudósítások a forradalomról a korabeli finn sajtóban. [1956 was the Hungarian "Winter War". On the Spot News About the Revolution in Contemporary Finnish Press]= Hitel. 10. 1997. 10. 68–105. p.

SZOPORI Nagy Lajos
A magyar forradalom értékelése a korabeli finn sajtóban [The Evaluation of the Hungarian Revolution in the Contemporary Finnish Press] / Szopori Nagy Lajos. = Hitel. 9. 1996. 11. 9-20. p.

SZOVJET iratok a magyar békeszerződés előkészítéséhez, 1945. augusztus 31–1946. augusztus 20. [Soviet Documents of the Preparations for the Hungarian Peace Treaty, 31 August 1945–20 August 1946.] / [közread., bev. és jegyz. ell.] Vida István ; ford. Urbánné Kohánka Andrea. = Külpolitika. 3. 1997. 3. 75-100. p.
Az Orosz Föderáció Külügyminisztériuma Levéltárának dokumentumai.

A SZOVJET kapcsolat. Újabb orosz levéltári források 1956 történetének tanulmányozásához [The Soviet Relation. New Russian Archival Resources for the Study of the History of 1956] / közread. Vjacseszlav Szereda, Alekszandr Sztikalin, Vida István ; ford. Urbánné Kohánka Andrea. = Rubicon. 42. 1994. mell. 1-5. p.

A SZOVJET–jugoszláv és a magyar–jugoszláv kapcsolatok a levelezési diplomácia tükrében, 1954–1955 [SOVIET-Yugoslavianand Hungarian-Yugoslavian Relations as Reflected in the Diplomacy of Correspondence, 1954-1955]/ [közread., bev. és jegyz. ell.] Marelyn Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István. = Múltunk. 46. 2001. 1. 233-284.

A SZOVJETUNIÓ kormányának nyilatkozata a Szovjetunió és a többi szocialista állam közötti barátság és együttműködés további erősítésének és fejlesztésének alapjairól, 1956. október 30. [The Soviet Government’s Declaration of the Basis of the Further Strengthening and Development of Friendship and Cooperation Between the Soviet Union and the Other Socialist States, 30 October 1956] = História. 8. 1986. 5-6. 9. p.
A Pravda. 1956. október 31-i számából.

SZŰCS László
A szovjet–magyar jóvátételi egyezmény [The Soviet-Hungarian War Damage Compensation Agreement] / Szűcs László. = Külpolitika. 2. 1996. 2. 93-119. p.

TISCHLER János
1956 és 1980–81 Magyarországon és Lengyelországban [1956 and 1980-81 in Hungary and Poland]/ Tischler János. = Budapesti Jelenlét. 1999–2000. 25. 16–21. p.

TISCHLER János
Az 1956-os magyar forradalom lengyel forrásairól[On the Polish Sources of the Hungarian Revolution of 1956]= Évkönyv 1. 1992 / szerk. biz. Bak János, Békés Csaba, Hegedűs B. András, Litván György. Bp. 1956-os Intézet, 1992. 309–323. p.

TISCHLER János
Interconnections. Poland's October and the 1956 Hungarian Revolution / János Tischler. = The Hungarian Quarterly. 38. 1997. 145. 96–111. p.

TISCHLER János
”A Jóisten áldja meg a lengyeleket segítségükért". Magyarországról Varsóba küldött levelek 1956–57 fordulóján [“God Bless the Poles for Their Help.”Letters From Hungary to Warsaw on the Turn of 1956–57] / Tischler János. = Hitel. 6. 1993. 10. 49-55. p.

TISCHLER János
Követjelentések és táviratok. A budapesti lengyel nagykövetség diplomáciai tevékenysége 1956. november 20-tól december 3-ig [Reports and Telegrams of Ambassadors. The Diplomatic Activity of the Polish Embassy to Budapest from 20 November to 3 December 1956]/ Tischler János. = Társadalmi Szemle. 48. 1993. 10. 79–94. p.

TISCHLER János
Lengyel jelentések, 1956. november 4–14. [Polish Reports, 4–14 November 1956] / Tischler János. = Valóság. 36. 1993. 3. 85-104. p.

TISCHLER János
A lengyel Október és az 1956-os magyar forradalom kölcsönhatása [The Interconnection Between the Polish October and the Hungarian Revolution of 1956] / Tischler János.= Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 118-131. p.

TISCHLER János
A lengyel pártvezetés és az 1956-os forradalom [Polish Party Leadership and the Revolution of 1956]/ Tischler János. = Évkönyv 3. 1994 / szerk. biz. Bak János, Hegedűs B. András, Litván György, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1994. 179–195. p.

TISCHLER János
A lengyel társadalom és az 1956-os magyar forradalom [The Polish Society and the Hungarian Revolution of 1956] / Tischler János. = Múltunk. 41. 1996. 3. 134-164. p.

TISCHLER János
A magyar forradalom – ahogy lengyel újságírók látták. [The Hungarian Revolution -Through the Eyes of Polish Journalists]= Tekintet. 8. 1995. 1–2. 101–127. p.

TISCHLER János
Magyar–lengyel kapcsolatok a korai Kádár-korszakban 1958 nyaráig [Hungarian-Polish Relations in the Early Kádár Era Until the Summer of 1958]/ Tischler János. = Évkönyv 4. 1995 / szerk. biz. Hegedűs B. András, Kende Péter, Litván György, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 1995. 61–93. p.

TISCHLER János
”Minden magyar együtt halad, kövessük a lengyel utat!" [All Hungarians the Same Way, Let’s Follow the Polish Way!] / Tischler János. = Valóság. 38. 1995. 10. 58-77. p.
1956-ról.

TISCHLER János
”A szörnyű magyar dráma még nem ért véget...” Részletek a Lengyel Írószövetség 1956. november–decemberi kongresszusának jegyzőkönyveiből. ["The Awful Hungarian Tragedy is Not Over Yet…" Extracts from the Protocol of November-December 1956 of the Congress of the Alliance of Polish Writers]= Holmi. 5. 1993. 10. 1409–1415. p.

TISCHLER, János
Polish Leaders and the Hungarian Revolution / Tischler János. = Stalinism in Poland, 1944–1956. Selected Papers from the Fifth World Congress of Central and East European Studies, Warsaw, 1995 / ed. and transl. by A. Kemp-Welch. Houndmills–Basingstoke, Macmillan Press, 1999. 119–143. p.

TITO, Josip Broz – Hruscsov, Nyikita Szergejevics
Tito és Hruscsov levélváltása, 1956. december 3–1957. január 10. [The Correspondence of Tito and Hrushchev. 3 December 1956–10 January 1957] / Josip Broz Tito, Nyikita Szergejevics Hruscsov ; [közread. és bev.] Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István. = Külpolitika. 2. 1996. 3-4. 217-243. p.
A Magyar Országos Levéltár 288. f. 9/1956/21. ő.e. jelzetu dokumentuma.

TÓFALVI Zoltán
1956 – koncepciós perek Erdélyben [1956 - Conceptional Cases in Transsylvania]/ Tófalvi Zoltán.. = A Maros megyei magyarság történetéből. Tanulmányok [From the History of the Hungarians of Maros County. Essays]/ szerk. Pál-Antal Sándor, Szabó Miklós. Marosvásárhely, Mentor, 1997. 270–301. p.

TÓFALVI Zoltán
Az 1956-os magyar forradalom visszhangja Romániában, Erdélyben [Reactions to the Hungarian Revolution of 1956 in Rumania, Transsylvania]/ Tófalvi Zoltán. = Századok. 132. 1998. 5. 989–1018. p.

TOURAINE, Alain
1956 – 1968 – 1980. A kommunista uralommal szembeni ellenállás Közép–Európában. 1-2. rész [1956 – 1968 – 1980. Resistance Against the Communist Rule in Central-europe. Parts 1-2.] / Alain Touraine. = Gazdaság és Társadalom. 1. 1990. 1. 135-144. p., 2-3. 75-91. p.

UMEMURA, Yuko
Az 1956-os forradalom képe Japánban [The Image of the 1956 Revolution in Japan]/ Yuko Umemura. = Hitel. 13. 2000. 8. 42–47. p.

UNGVÁRY Krisztián
Magyarország szovjetizálásának kérdései [The Questions of the Sovietization of Hungary]/ Ungváry Krisztián. = Mítoszok, legendák, tévhitek a 20. sz. magyar történelemről [Myths, Legends and False Beliefs Concerning Twentieth Century Hungarian History]/ szerk: Romsics Ignác. Bp. Osiris, 2002. 279–308. p. (Osiris könyvtár. Történelem)

URBÁN Károly
A bizalom ára. A helytartó megerősítése Moszkvában [The Price of the Confidence. Reinforcing the Governor in Moscow] / Urbán Károly. = Rubicon. 4. 1993. 7. 30-31. p.
Kádár Jánosról.

URBÁN Károly
Magyarország és a Szovjetunió. 1957 [Hungary and the Soviet Union. 1957] / Urbán Károly. = História. 17. 1995. 9-10. 6-9. p.
A Magyar Országos Levéltár XIX-J-1-j 69/Má/57. jelzetű dokumentuma.

URBÁN Károly
Magyarország és a Varsói Szerződés létrejötte [Hungary and the Establishment of the Warsaw Treaty]/ Urbán Károly. = Társadalmi Szemle. 50. 1995. 11. 69-82. p.

URBÁN Károly – Vida István
Az MDP Politikai Bizottsága 1956. június 28-i ülésének jegyzőkönyve. Az 1956 júniusi kommunista csúcstalálkozó és Magyarország [The Protocol of the HWP Political Committee’s Session of 28 June 1956. The Communist Summit of June 1956 and Hungary] / Urbán Károly, Vida István. = Társadalmi Szemle. 48. 1993. 2. 83-94. p.

VARGA György, T.
Nemzetközi enyhülés és egyházpolitika. Kádár János látogatása VI. Pál pápánál, 1977 [International Détente and Clerical Politics. János Kádár’s Visit to Pope Paul the Sixth, 1977] / T. Varga György. = História. 13. 1991. 5-6. 27-30. p.

VARGA László
Az ENSZ és a magyar forradalom, 1956. A hamis távirat [The UN and the Hungarian Revolution, 1956. The Fake Telegram] / Varga László. = História. 14. 1992. 8. 30. p.

VARGA László
Moszkva–Belgrád–Budapest [Moscow-Belgrade-Budapest]/ Varga László. = Jalta és Szuez között. 1956 a világpolitikában. [Between Yalta and Suez. 1956 in World Politics.]Bp. Tudósítások Kiadó, 1989. 142–175. p. (Világoság füzetek)

VARGA László
Nagy Imre a jugoszláv követségen [Imre Nagy at the Yugoslavian Embassy] / Varga László. = Budapesti Negyed. 1. 1993. 1. 97-118. p.

VÁMOS Péter
A budapesti lecke. Kína és a magyar '56 [The Lesson of Budapest. China and the Hungarian '56]/ Vámos Péter. = Heti Világgazdaság. 21. 1999. okt. 23. 102–105. p.

VIDA István
American Diplomacy and the Hungarian Minority in Czechoslowakia 1945-1947 / István Vida. = Danubian Historical Studies. 1. 1987. 2. 17-31. p.

VIDA István
A magyar békeszerződés területi kérdései, 1947. február 10. [The Territorial Questions of the Hungarian Peace Treaty, 10 February 1947] / Vida István. = História. 9. 1987. 1. 26-29. p.

VIDA István
A magyar pártvezetés és a csehszlovák válság, 1968. január–október [The Hungarian Party Leadership and the Czechoslovakian Crisis, January–October 1968] / Vida István. = História. 15. 1993. 9-10. 35-50. p.

VIDA István
Magyarország nemzetközi helyzete a második világháborút követő években [Hungary's International Position During the Years After the Second World War]/ Vida István. = Magyarország helye a 20. századi Európában [Hungary's Place in Twentieth Century Europe]/ szerk. Sipos Balázs és Zeidler Miklós közreműködésével Pritz Pál. Bp. Magyar Történelmi Társulat, 2002. 107–121. p.

VIDA István
Magyarország részvétele az 1968-as katonai invázióban. Kádár János és a csehszlovák vezetés [Hungary's Participation in the Military Invasion of 1968. János Kádár and the Czechoslovakian Leadership]/ Vida István. = História. 21. 1999. 1. 20-24. p.

VIDA István
Miért Románia? A Nagy Imre-csoport deportálása [Why Rumania? The Deportation of the Imre Nagy- Group] / Vida István. = Rubicon. 4. 1993. 5. 29. p.

VIDA István
Nagy Ferenc “meghallgatása” az amerikai külügyminisztériumban 1947 júniusában [The “Hearing” of Ferenc Nagy at the American Ministry of Foreign Affairs in June 1947] / Vida István. = Századok. 124. 1990. 5-6. 787-846. p.

VIDA István
Die Sowietunion und die ungarischen Ereignisse im Herbst 1956 / István Vida. = Entstalinisierungskrise in Ostmitteleuropa, 1953–1956. Vom 17. Juni bis zum ungarischen Volskaufstand. Politische, militärische, soziale und nationale Dimensionen / hrsg. und eingeleitet von Jan Foitzik. Paderborn–München–Wien–Zürich, Schöningh, 2001. 79–111. p.

„VIGYÁZÓ szemetek Párizsra vessétek…” A francia külügyminisztérium belső irata az 1956-os magyar forradalomról ["Cast Your Caring Eyes on Paris…"The Internal Document of the French Ministry of Foreign Affairs About the Hungarian Revolution of 1956]/ bev., ford. és közli Kecskés Gusztáv. Rubicon. 10. 1999. 8. Mell. XIII–XIV. p.

VINNAI Győző
Adalékok a Magyar–Jugoszláv Társaság történetéhez, 1946–1948 [Data of the History of the Hungarian–Yugoslavian Society, 1946–1948] / Vinnai Győző. = Acta Academia Pedagogiae Nyíregyháza. Történettudomány. 11. köt. 1987. 93-101. p.

VISINSZKIJ, Andrej Januarijevics
A magyar–csehszlovák lakosságcseréről [On the Hungarian–Czechoslovakian Exchange of Population.] / A. J. Visinszkij. = Századvég. 1988. 6-7. 142-149. p.

VÖRÖS János
Kormányalakítási tárgyalások Moszkvában és Debrecenben. Részletek Vörös János vezérezredes naplójából, 1944. december 5–december 28. [Talks Concerning the Formation of the Government in Moscow and Debrecen. Fragments of the Journal of Colonel General János Vörös, 5 December–28 December 1944] / Vörös János ; [közzéteszi] Markó György. = Mozgó Világ. 13. 1987. 5. 27-32. p.

WARNER, Isabel – Bevins, Richard
Das Foreign Office und der ungarische Volksaufstand von 1956 [The Foreign Office and the Hungarian Popular Uprising of 1956] / Isabel Warner, Richard Bevins. = Das internationale Krisenjahr, 1956: Polen, Ungarn, Suez / hrsg. Winfried Heinemann, Norbert Wiggershaus. München, Oldenbourg, 1999. 375-394. p. (Beiträge zur Militärgeschichte ; Bd. 48.)

WILLMAN, Adam – Korolczyk, Karol – Rapacki, Adam
Követjelentések és táviratok. A budapesti lengyel nagykövetség diplomáciai tevékenysége 1956. november 20-ától december 3-áig [Reports and Telegrams of Ambassadors. The Diplomatic Activity of the Polish Embassy to Budapest between 20 November and 3 December 1956] / Adam Willman, Karol Korolczyk, Adam Rapacki ; [közread., bev. és jegyz. ell.] Tischler János. = Társadalmi Szemle. 48. 1993. 10. 79-94. p.

ZIELBAUER György
Magyar polgári lakosok deportálása és hadifogsága, 1945–1948 [The Deportation and Captivity of Hungarian Civil Citizens, 1945–1948] / Zielbauer György. = Történelmi Szemle. 31. 1989. 3-4. 270-291. p.

ZUBOK, Vlagyiszlav Martinovics
Hatalmi harc a Kremlben és a magyar válság [Power Fight in the Kreml and the Hungarian Crisis] / Vlagyiszlav M. Zubok. = Évkönyv 5. 1996–1997 / szerk. biz. Hegedűs B. András et al. Bp. 1956-os Intézet, 1997. 55-66. p.

ZSELICZKY Béla
Moszkva – Budapest: 1956. A felső szintű szovjet–magyar kapcsolatok történetéhez [Moscow-Budapest: 1956. Of the History of High Rank Soviet-Hungarian Relations] / Zseliczky Béla. = Múltunk. 39. 1994. 3. 20-52. p.

ZSELICZKY Béla
Moszkvai diákmegmozdulás 1956-ban. A magyarországi események hatása egy SZKP KB-dokumentum alapján [Students' Movement in Moscow in 1956. The Influence of the Hungarian Events According to a Document of the CPSU CC]/ Zseliczky Béla. = História. 16. 1994. 2. 32–33. p.

ZSIGA Tibor
A „vasfüggöny” és kora [The "Iron Curtain" and Its Era]/ Zsiga Tibor. = Vasi Szemle. 1999. 6. 795-814. p.