HUNGARY'S INTERNATIONAL RELATIONS IN THE COLD WAR PERIOD

 

A BIBLIOGRAPHY

BOOKS
(PUBLISHED BETWEEN 1988-2002)

 

Compiled by
László GYŐRI

Edited by
Csaba BÉKÉS


Ó Cold War History Research Center, Budapest

 

 

1956. Az Egyesült Nemzetek Szervezete különbizottságának jelentése [1956. The Report of the Special Committee of the United Nations Organization]/ angolból ford. Stankovich Victor. Bp. Hunnia, 1989. 230 p.

The 1956 Hungarian Revolution: A History in Documents / eds. Csaba Békés, Malcolm Byrne, János M. Rainer. Bp.–New York, Central European University Press–The National Security Archive, 2002. L, 598 p.

Az 1956-os magyar forradalom helye a szovjet kommunista rendszer összeomlásában". Az 1991. június 13-15-én Budapesten az Országos Széchényi Könyvtárban megtartott nemzetközi konferencia jegyzőkönyve, (szerk.) Budapest 1993 155 p.


Az 1956-os magyar forradalom lengyel dokumentumai

[Polish Documents on the 1956 Hungarian Revolution] / összeáll., ford. és a bev. tanulmányt írta Tischler János. Bp. 1956-os Intézet–Windsor, 1996. 248, [5] p.

20. századi magyar történelem, 1900–1994. Egyetemi tankönyv [Twentieth Century Hungarian History, 1900-1994. University Manual]/ szerk. Pölöskei Ferenc, Gergely Jenő, Izsák Lajos. 2. bőv. kiad. Bp. Korona, 1997. 460 p.

’56 és Délvidék. Tanulmányok, interjúk, sajtószemelvények ['56 and the Southland. Essays, Interviews, Extracts from the Press]/ szerk. Molnár Verona. Szabadka, 2002, Nyitott Távlatok–Polgárok Egyesülete, 118 p.
Az 56-os magyar forradalom és szabadságharc délvidéki vonatkozásai. ’56 és a huszonegyedik század magyar nemzetstratégiai összefüggései című 2001. november 3-án Szabadkán megtartott nemzetközi tudományos tanácskozáson elhangzott előadások anyaga. [ Papers Given at the International Academic Conference in Szabadka on 3 November 2001 entitled The Southland relations of the Hungarian Revolution and Fight for Freedom of 56. '56 and the Hungarian National Strategic Correlations of the Twenty-First Century]

’56 Kárpátalján. Dokumentumgyűjtemény ['56 in Sub-Carpathia. Collection of Documents]/ [összeáll.] Dupka György ; [összeáll.] Dupka György ; [az interjúkat kész.] Horváth Sándor ; [utószó] Alekszej Korszun. Ungvár–Bp. Intermix, 1993. 132 p., 19 t. (Kárpátaljai magyar könyvek ; 25.)

BALÁZS Péter
Az Európai Unió külkapcsolatai és Magyarország [The European Union’s Foreign Relations and Hungary] / Balázs Péter. Bp. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1996. 482 p. (Európai integráció)
Bibliogr.: 457-471. p.

BALOGH András
Integráció és nemzeti érdek [Integration and National Interest] / Balogh András. Bp. Kossuth, 1998. 155 p.

BALOGH Sándor
A népi demokratikus Magyarország külpolitikája, 1945–1947. A fegyverszünettől a békeszerződésig [The Foreign Policy of the Hungarian People’s Democracy, 1945–1947. From the Armistice to the Peace Treaty] / Balogh Sándor. Bp. Kossuth, 1982. 348 p.

BALOGH Sándor
Magyarország és szomszédai, 1945–1947 [Hungary and Her Neighbours, 1945–1947] / Balogh Sándor. Bp. História–MTA Történettudományi Intézete, 1995. 38 p. (História könyvtár. Előadások a történettudomány műhelyeiből ; 6.)

BALOGH Sándor
Magyarország külpolitikája, 1945–1950 [Hungary’s Foreign Policy, 1945–1950] / Balogh Sándor. 2. bőv., átd. kiad. Bp. Kossuth, 1988. 391 p.

BÁBA Iván
Irányváltás a magyar külpolitikában, 1990–1994 [Change in the line of Hungarian Foreign Policy, 1990–1994] / Bába Iván. Bp. Windsor, 1994. 32 p. (Windsor Klub füzetek ; 2.)

BÁNYÁSZ Rezső
Ami a rejtjeltáviratokból kimaradt. Szabálytalan diplomáciai napló [What is Missing from the Cipher Telegrams. Irregular diplomatic journal] /Bányász Rezső. Bp. Pelikán, 1993. 247, [2] p., [6] t.

BENKES Mihály
Szuperhatalmak kora, 1945-1992 [The Era of Super Powers, 1945-1992]/ Benkes Mihály. Bp. Korona Kiadó, 1999. 302 p.

BERECZ János
Baráti szövetségben. A magyar–szovjet kapcsolatok történetéből [In Alliance of Friendship. From the History of Hungarian–Soviet Relations] / Berecz János. 3. bőv. kiad. Bp. Kossuth–Magyar–Szovjet Baráti Társaság, 1983. 207 p.

BEREND T. Iván
Terelőúton. Szocialista modernizációs kísérlet Közép– és Kelet–urópában, 1944–1990 [Central and Eastern Europe, 1944–1990. Detopour from the Periphery to the Periphery] / Berend T. Iván ; ford. Radics Katalin. Bp. Vince, 1999. 398 p.
Bibliogr.: 367–384. p.

BÉKÉS Csaba
Az 1956-os magyar forradalom a világpolitikában. Tanulmány és válogatott dokumentumok [The 1956 Hungarian Revolution and World Politics: essay and selected documents] / Békés Csaba ; ... dokumentumokat ford. és a szerkesztésben közrem. Somlai Katalin. Bp. 1956-os Intézet, 1996. 183 p.
Bibliogr.: 159-171. p.

BÉKÉS, Csaba: Cold War, Détente and the 1956 Hungarian Revolution. Working paper No. 7, Project on the Cold War as Global Conflict, International Center for Advanced Studies, New York University, 2002


BIHARI Mihály
Magyar politika, 1945-1995. A magyar politikai rendszer történetének főbb szakaszai a második világháború után [Hungarian Politics, 1945-1995. The Main Stages of the History of the Hungarian Political System After the Second World War]/ Bihari Mihály. Bp. Korona, 1996. 170 p.

BÍRÓ Gáspár
Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába [Introduction to the Study of International Political Relations] / Bíró Gáspár. Bp. Teleki László Alapítvány, 1998. 321 p.
Bibliogr.: 313-318. p.

BORBÁNDI Gyula
Magyarok az Angol Kertben. A Szabad Európa Rádió története [Hungarians in the English Garden. The History of Radio Free Europe] / Borbándi Gyula. Bp. Európa, 1996. 601 p., [4] t.

BORHI László
Az Egyesült Államok és a szovjet zóna, 1945-1990. Kronológia [The United States and the Soviet Zone, 1945-1990. A Chronology]/ Borhi László. Bp. História–MTA Történettudományi Intézete, 1994. 198 p. (História könyvtár. Kronológiák, adattárak ; 3.)

BORHI László
Iratok a magyar–amerikai kapcsolatok történetéhez, 1957–1967. Dokumentumgyűjtemény [Documents on the History of Hungarian-American Relations, 1957-1967. Collection of Documents]/ Borhi László. Bp. Ister, 2002. 687 p.

BORHI László
Megalkuvás és erőszak. Az Egyesült Államok és a szovjet térhódítás Magyarországon, 1944–1949 [Opportunism and Violence. The United States and the Soviet Expansion in Hungary, 1944–1949] / Borhi László. Debrecen–Bp. Kossuth Egyetemi Kiadó–MTA Történetttudományi Intézete, 1997. 187 p.

BORHI László
A vasfüggöny mögött. Magyarország nagyhatalmi erőtérben, 1945–1968 [Behind the Iron Curtain. Hungary in the Field of Force of the Great Powers, 1945-1968]/ Borhi László. Bp. Ister, 2000. 235 p.

BORSODY István
Az új Közép-Európa [The New Central Europe]/ Borsody István. Szombathely, Savaria University Press, 1998. 302 p.

CSAPODY Tamás - Vit László
Ámokfutás a NATO-ba. Cikkek, tanulmányok, interjúk [Running Amok into the NATO. Articles, essays, interviews] / Csapody Tamás, Vit László. Bp. Cartafilus, 1997. 308 p.

DIÓSZEGI István
A kulisszák mögül... A diplomácia története 1919-től 1939-ig [From Behind the Scenes... The History of Diplomacy from 1919 to 1939] / Diószegi István. Bp. Paginarum, 1996. 181 p. (Diákkönyvtár történelemből)

DOKUMENTUMOK Magyarország nemzetközi kulturális kapcsolatainak történetéből, 1945–1948 [Documents from the History of Hungary’s International Cultural Relations, 1945–1948] / összeáll. és a bevezetőt írta Gönyei Antal. Bp. Téka, 1988. 591 p. (Források a magyar népi demokrácia történetéhez ; 8.)

EUROPA und Ungarn [Europe and Hungary] / hrsg. von Ferenc Glatz. Bp. Europa Institute Budapest, 1996. 126 p. (Begegnungen ; 3.)

FEHÉR Ferenc - Heller Ágnes
Jalta után. Kelet–Európa hosszú forradalma Jalta ellen [After Yalta. Eastern–Europe’s Long Revolution Against Yalta] / Fehér Ferenc, Heller Ágnes ; ford. Botos Attila, K. Vladár Edit, Nové Béla. Bp. Kossuth, 1990. 306 p.

FELKAY, Andrew
Hungary and the USSR, 1956–1988. Kadar’s Political Leadership. New York–London, Westport–Greenwood Press, 1989. 334 p. (Contributions in Political Science)

FISCHER Ferenc
A megosztott világ. A Kelet–Nyugat, Észak–Dél nemzetközi kapcsolatok fő vonásai, 1941–1991 [A Divided World. The Main Characteristics of East–West and North–South International Relations, 1941–1991] / Fischer Ferenc ; a dokumentumokat vál., ford., a szerkesztésben közrem. Dárdai Ágnes. Bp.–Pécs, Ikva–Janus Pannonius Tudományegyetem, 1992. VI, 399 p.
Bibliogr.: 381-390. p.

2. jav. kiad. 1993.

3. jav. kiad. 1996.

FISCHER Ferenc
A megosztott világ történelmi-politikai atlasza, 1941-1991 [The Historical-Political Atlas of the Divided World, 1941-1991]/Fischer Ferenc. Pécs–Bp. Janus Pannonius Tudományegyetem–Pedagógus Szakma Megújítása Projekt Iroda, 1996. 63 p.

FORDULAT a világban és Magyarországon, 1947–1949 [Turn-About in the World and in Hungary, 1947-1949]/ szerk. Feitl István, Izsák Lajos, Székely Gábor. Bp. Napvilág, 2000. 391 p.

FÖLDESI Margit
A szabadság megszállása. A megszállók szabadsága. A hadizsákmányról, a jóvátételről, Szövetséges Ellenőrző Bizottságról Magyarországon. [The Occupation of Freedom. The Freedom of Occupiers. On Loot, Reparations, the Allied Control Commission in Hungary]Bp. Kairosz, 2002. 480 p.

FÖLDESI Margit
A Szövetséges Ellenőrző Bizottság Magyarországon. Visszaemlékezések, diplomáciai jelentések tükrében, 1945–1947 [The Allied Control Commission in Hungary. Recollections, reflected in diplomatic reports, 1945–1947] / Földesi Margit. Bp. Ikva, 1995. 203 p.

FÜLÖP Mihály
A befejezetlen béke. A Külügyminiszterek Tanácsa és a magyar békeszerződés, 1947 [The Unfinished Peace. The Council of Foreign Ministers and the Hungarian Peace Treaty, 1947] / Fülöp Mihály. Bp. Héttorony, 1994. 237 p.

FÜLÖP Mihály
La paix inachevée. Le Conseil des Ministres des Affaires Etrangeres et le traité de paix avec la Hongrie, 1947 [The Unfinished Peace. the Council of Foreign Ministers and the Hungarian Peace Treaty, 1947] / Mihály Fülöp ; trad. par Gábor Kardos. Bp. Association des Sciences Historiques de Hongrie, 1998. 393 p.

FÜLÖP Mihály – Sipos Péter
Magyarország külpolitikája a XX. században [Hungary’s Foreign Politics in the Twentieth Century] / Fülöp Mihály, Sipos Péter. Bp. Aula, 1998. 494 p.

GATI, Charles
Füstbe ment tömb [The Block that failed] / Charles Gati ; ford. Zala Tamás. Bp. Századvég–Atlanti Kiadó, 1991. 237 p.

GECSÉNYI Lajos
Iratok Magyarország és Ausztria kapcsolatainak történetéhez, 1956–1964 [Documents on the History of Hungarian-Austrian Relations, 1956-1964]/ Gecsényi Lajos. Bp. Magyar Országos Levéltár, 2000. 323 p.

GEOPOLITICS in the Danube Region. Hungarian Reconciliation Efforts, 1848–1998 / ed. Ignác Romsics, Béla K. Király ; transl. Nóra Arató. Bp.–New York, CEU Press, 1999. [12], 413 p.

GLANT Tibor
A Szent Korona amerikai kalandja, 1945–1978 [The American Adventure of the Saint Crown, 1945–1978] / Glant Tibor. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997. 180 p.
Bibliogr.: 175-178. p.

GORBACSOV tárgyalásai magyar vezetőkkel. Dokumentumok az egykori SZKP és MSZMP archívumaiból, 1985–1991 [Gorbachev's Talks with Hungarian Leaders. Documents from the Former Archives of the CPSU and the HSWP, 1985-1991]/ szerk. Baráth Magdolna, Rainer M. János. Bp. 1956-os Intézet, 2000. 365 p.

GÖMBÖS János
Magyarország és a NATO [Hungary and NATO] / Gömbös János. Bp. Star PR Ügynökség, 1997. 107 p.
Bibliogr.: 93-107. p.

HAAS György
Második Trianon [Second Trianon] / Haas György. Békéscsaba, Tevan, 1995. 259 p.

HAJDÚ András
Über die ungarisch-österreichischen Beziehungen nach 1945 [On Hungarian-Austrian Relations After 1945] / András Hajdú. 1986. 42, [10] p.
A Külpolitika 1986. évi német nyelvű különszáma.

HAJDÚ András
A magyar–osztrák kapcsolatok 40 éve [Forty Years of Hungarian-Austrian Relations] / Hajdú András. Bp. TIT, 1986. 51 p.

A HISTORY of Hungary / general ed. Peter F. Sugar ; associate ed. Péter Hanák ; ed. assistant Tibor Frank. Bloomington, Indiana University Press, 1990. 432 p.

HORN Gyula
Cölöpök [Piles] / Horn Gyula. Bp. Kossuth, 1991. 270 p.

HORVÁTH István
Európa megkísértése [The Temptation of Europe] / Horváth István. Bp. Láng, 1994. 343 p., [8] t.

HORVÁTH István – Németh István
… és a falak leomlanak. Magyarország és a német egység, 1945–1990 […and the Walls Fall. Hungary and German Unity, 1945-1990]/ Horváth István, Németh István. Legenda és valóság. Bp. Magvető, 1999. 455 p.

HUSZÁR Tibor
1968: Prága, Budapest, Moszkva. Kádár János és a csehszlovákiai intervenció [1968: Prague, Budapest, Moscow. János Kádár and the Intervention in Czechoslovakia] / Huszár Tibor. Bp. Szabad Tér, 1998. 303, [3] p.

INTEGRÁCIÓS törekvések Közép– és Kelet–Európában a 19–20. században [Integrational Efforts in Central– and Eastern–Europe in the XIX–XX Centuries] / Bán D. András et al. ; szerk. Romsics Ignác. Bp. Teleki László Alapítvány, 1997. 313 p.

IRATOK a magyar–jugoszláv kapcsolatok történetéhez. 1. köt. Magyar–jugoszláv kapcsolatok, 1956. Az állami- és pártkapcsolatok rendezése, az októberi felkelés, a Nagy Imre-csoport sorsa. Dokumentumok [Documents on the History of Hungarian–Yugoslavian Relations. Volume 1. Hungarian–Yugoslavian Relations, 1956. The Organization of State and Party Relations, the October Uprising, the Fate of the Imre Nagy Group. Documents] / gyűjt., vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István. Bp. 1995, MTA Jelenkorkutató Bizottság, 348 p. (Iratok a magyar diplomácia történetéhez, 1956–1989. B. sorozat)

IRATOK a magyar–jugoszláv kapcsolatok történetéhez. 2. köt. Magyar–jugoszláv kapcsolatok, 1956 december–1959. február A magyar–jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa. Dokumentumok [Documents on the History of Hungarian–Yugoslavian Relations. Volume 2. Hungarian–Yugoslavian Relations, December 1956–February 1959. Hungarian–Yugoslavian Relations and the Fate of the Imre Nagy Group. Documents] / az iratokat gyűjt., vál., szerk. és a bev. tanulmányt írta Kiss József, Ripp Zoltán, Vida István. Bp. 1997, MTA Jelenkorkutató Bizottság, 497 p. (Iratok a magyar diplomácia történetéhez, 1956–1989. B. sorozat)

L'ITALIA e la rivoluzione ungherese del '56.[Italy and the 1956 Hungarian Revolution] 1–2 ottobre, 1996, Istituto italiano di cultura per l'Ungheria, Budapest. Bp. Olasz Kultúrintézet, 1998. 173 p.

JALTA és Szuez között. 1956 a világpolitikában [Between Yalta and Suez. 1956 in World Politics]/ szerk. Gábor Luca. Bp. Tudósítások Kiadó, 1989. 187 p. (Világosság Füzetek)

KANYÓ Tamás
Emigráció és identitás. 56-os menekültek Svájcban [Emigration and Identity. The refugees of 56 in Switzerland]/ írta és szerk. Kanyó Tamás. Bp. L’Harmattan–MTA Kisebbségkutató Intézet, 2002. 189 p.

KATONAI perek a kommunista diktatúra időszakában, 1945–1958. Tanulmányok a fegyveres testületek tagjai elleni megtorlásokról a hidegháború kezdeti időszakában [MILITARY Cases in the Era of Communist Dictatorship, 1945-1958. Essays About the Reprisals against the Members of Armed Corps at the Beginning of the Cold War] / szerk. Okváth Imre. Bp. Történeti Hivatal, 354 p. (Állambiztonsági történeti tár)

KERTÉSZ István
Magyar békeillúziók, 1945–1947. Oroszország és a Nyugat között [Hungarian Illusions of Peace 1945–1947. Between Russia and the West] / Kertész István ; Gyarmati Angéla ford. ; a jegyzeteket és az utószót írta, a levéltári dokumentumokat gyűjt. és közread. Gyarmati György. Bp. Európa–História, 1995. 593, [3] p. (Extra Hungariam)

KISZELJOV, Jevgenyij Dmitrijevics – Andropov, Jurij Vlagyimirovics
Szovjet nagyköveti iratok Magyarországról 1953–1956. Kiszeljov és Andropov titkos jelentései [Documents of Soviet Ambassadors in Hungary 1953-1956. Kiselyov's and Andropov's Secret Reports]/ Kiszeljov, Jevgenyij Dmitrijevics, Andropov, Jurij Vlagyimirovics ; összeáll. és a bev. tanulmányt kész. Baráth Magdolna. Bp. Napvilág, 2000. 376 p.

KOPÁTSY Sándor
Kádár és kora [Kádár and His Era]/ Kopátsy Sándor. Bp. C. E. T. Belvárosi Könyvkiadó, 2001. 200 p. (CET – Gondolat könyvek)

KÜLPOLITIKA és modernizáció. Stratégiák és eszközök [Foreign Policy and Modernization. Strategies and Instruments] / szerk. Zsinka László. Bp. BKTE, 1996. 382 p. (Kutatási beszámolók / Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közszolgálati Tanulmányi Központ ; 8.).

KOCSIS István
A meztelen igazságért. A magyar–román viszony megromlásának története [For the Naked Truth. The History of the Deterioration of Hungarian–Rumanian Relations] / Kocsis István. Bp. Püski, 1994. 491 p.
Bibliogr.: 476-487. p.

KOGELFRANZ, Siegfried
Jalta öröksége. Az áldozatok és akik megúszták. [Lengyelország, Csehszlovákia, Bulgária, Magyarország, Jugoszlávia, Finnország, Görögország, Ausztria][The Yalta Heritage. The Victims and the Lucky. [Poland, Czechoslovakia, Bulgaria, Hungary, Yugoslavia, Finland, Greece, Austria]] / Siegfried Kogelfranz ; ford. Gadó György. [3. kiad.]. Bp. AB–Beszélő Kft, 1990. 265 p.

KOROM Mihály
A magyar fegyverszünet, 1945 [The Hungarian Armistice, 1945] / Korom Mihály. Bp. Kossuth, 1987. 206 p. (Négy évtized sorozat ; 13.)

KOSÁRY Domokos
Magyarország Európa újabb kori nemzetközi rendszerében. Akadémiai székfoglaló, 1983. április 14. [Hungary in Europe’s Modern Age International System. Academic inaugural address, 14 April 1983] / Kosáry Domokos. Bp. Akadémiai Kiadó, 1985. 66 p. (Értekezések, emlékezések)

KOVÁCS Mihály
"Rendezni végre közös dolgainkat..." Duna-völgyi összefogás [“To Sort Out Our Common Problems at Last...” Joining Forces in the Danube-Valley] / Kovács Mihály. Bp. Szerző, 1997. 103 p.

KULCSÁR Kálmán
A nemzetközi viszonyok a második világháború után [International relations After the Second World war] / Kulcsár Kálmán. Bp. MTA Politikatudományi Intézete, 1997. 56 p. (Politikatudományi műhelytanulmányok sorozat ; 11.)
Bibliogr.: 49-56. p.

LENGYEL László
Mozgástér és kényszerpálya [Freedom of Movement and Forced Course/ Lengyel László. Bp. Helikon, 1997. 287, [3] p.
Bibliogr.: 271-287. p.

LÉVESQUE, Jacques
1989 – egy birodalom végjátéka. A Szovjetunió és Kelet–Európa felszabadulása. 1989 - the End Game of an Empire. The Liberation of the Soviet Union and Eastern Europe. Bp. Aula, 2001. 262 p.

LIDEGAARD, Bo
A legmagasabb ár. Povl Bang-Jensen és az ENSZ, 1955–1959 [The Highest Price. Povl Bang-Jensen and the UN, 1955-1959]/ Bo Lidegaard ; ford. Kertész Judit. Budapest, Magyar Könyvklub 2000. 219 p., 8 t.

LOMBARDI, Lapo
La Santa Sede e i cattolici dell'Europa orientale agli albori della guerra fredda. I casi della Polonia e dell'Ungheria / Lapo Lombardi. Roma–Bp. Editrice Pontificia Universita Gregoriana–METEM, 1997. 155 p.

A MAGYAR jóvátétel és ami mögötte van [The HUNGARIAN Reparations and What is Behind Them]/ szerk. Balogh Sándor, Földesi Margit. Bp. Napvilág Kiadó, 1998. 188 p.

MAGYAR külpolitika, 1956–1989. Történeti kronológia [Hungarian Foreign Policy, 1956–1989. A Historical Cronology] / összeáll. Nagy Miklós. Bp. MTA Jelenkorkutató Bizottság, 1993. 308 p.

Magyar–kínai kapcsolatok, 1956–1959. Dokumentumok [Hungarian-Chinese Relations, 1956-1959. Documents]/ szerk. Vida István ; gyűjt., vál., sajtó alá rend., bev. Szobolevszki Sándor. Bp. MTA Jelenkorkutató Bizottság, 2001. 355 p. (Iratok a magyar diplomácia történetéhez, 1956–1989. B sorozat)

MAGYAR-szovjet kapcsolatok, 1971–1976. Dokumentumok [Hungarian-Soviet relations, 1971–1976. Documents] / szerkesztő bizottság Roska István... et al. ; közread. a Magyar Népköztársaság Külügyminisztériuma és a Szovjetunió Külügyminisztériuma. Bp. Kossuth, 1977. 560 p.

MAGYAROK Norvégiában. Emlékkönyv a norvégiai Magyarok Baráti Köre megalakulásának 10. évfordulójára [HUNGARIANS in Norway. Memorial Volume for the Tenth Anniversary of the Formation of the Friendship Circle of Hungarians in Norway]/ szerk. Bíró-Sey Katalin, Dobos Éva, Fáskerti Mária, Sulyok Vince. Oslo, 2000, Norvégiai Magyarok Baráti Köre.

MAGYARORSZÁG a (nagy) hatalmak erőterében. Tanulmányok Ormos Mária 70. születésnapjára [HUNGARY in the Field of Force of (Great) Powers. Essays for the Seventieth Birthday of Mária Ormos]/ szerk. Fischer Ferenc, Majoros István, Vonyó József. Pécs, University Press, 2000. 703 p.

MAGYARORSZÁG és a nagyhatalmak a 20. században. Tanulmányok [Hungary and the Great Powers in the Twentieth Century. Essays] / szerk. és a bevezetőt írta Romsics Ignác ; a szerkesztésben közrem. Bán D. András. Bp. Teleki László Alapítvány, 1995. 313 p.
Az 1994. márc. 5–6-án Bloomingtonban tartott konferencia szerkesztett anyaga.

MARTONYI János
Európa, nemzet, jogállam [Europe, Nation, Constitutional State] / Martonyi János ; Mádl Ferenc előszavával. Bp. Magyar Szemle Alapítvány–Európai Utas, 1998. 257 p.

MASON, David Stewart
Revolution in East–Central Europe. The rise and fall of communism and the cold war / David Stewart Mason. Boulder–San Francisco–Oxford, Westview Press, 1992. 216 p.

Mindszenty és a hatalom. Tizenöt év az USA-követségen, [Mindszenty and the Power. Fifteen Years at the US Legation ] szerk: Ólmosi Zoltán Lex Kft, Bp. 1991,

MODERNIZÁCIÓ és regionalitás. A külpolitika térbeli összefüggései [Modernization and Regionalism. The Spatial Connections of Foreign Policy] / szerk. Zsinka László. Bp. BKTE, 1996. 183 p. (Kutatási beszámolók / Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közszolgálati Tanulmányi Központ ; 6.)

MOSZKVÁNAK jelentjük... Titkos dokumentumok, 1944–1948[We Report to Moscow... Secret Documents, 1944–1948] / szerk. és az utószót írta Izsák Lajos, Kun Miklós ; a dokumentumok feltárásában és feldolgozásában részt vett Gennagyij Borgyugov, Ljudmila Koseleva és Larisza Rogovaja ; a jegyzeteket írta Izsák Lajos ; ford. Páll Erna, Hitseker Mária. Bp. Századvég, 1994. 293 p.

NAGY Károly
A nemzetközi jog, valamint Magyarország külkapcsolatainak története [ International Law and the History of Hungary’s Foreign Relations] / Nagy Károly. Lakitelek, Antológia, 1995. 207 p.
Bibliogr.: 198-205. p.

NAGY Kázmér
Elveszett alkotmány. A hidegháború és a magyar politikai emigráció 1945–1975 között [The Lost Constitution. The Cold War and the Hungarian Political Emigration 1945-1975]/ Nagy Kázmér. London, Szerző, 1982. 188 p.

A NEMZETKÖZI kommunista mozgalom dokumentumai, 1945–1976 [Documents of the International Communist Movement, 1945–1976] / a dokumentumokat válogatták és a jegyzeteket készítették Horváth Jenő et al. ; előszót írta Harsányi Iván, Szántó György ; szerk. Fencsik László. Bp. Kossuth, 1977. 705 p.

NEMZETPOLITIKA, '88–'98. Tanulmányok, publicisztikák, beszédek, interjúk. [National Politics ‘88–’98. Studies, articles, speeches, interviews] / Tőkés László bevezetőjével. Bp. Osiris, 1998. 334 p.

A NEW Dialogue between Central Europe and Japan / ed. Gáthy Vera, Yamaji Masanori. Bp. Institute for Social Conflict Research, 1997. 229 p.

NORVÉG követjelentések Magyarországról, 1947–1958 [The Reports of Norwegian Ambassadors on Hungary, 1947–1958] / sajtó alá rend., ford. Juhász Lajos, Vida István. Bp. MTA Történettudományi Intézete, 1993. 155 p. (Új történelmi tár ; 7.)

OKVÁTH Imre
Bástya a béke frontján. Magyar haderő és katonapolitika, 1945–1956 [Bastion on the Front of Peace. Hungarian Military Force and Military Politics, 1945-1956]/ Okváth Imre. Bp. Aquila, 1998. 483 p. (Aquila könyvek. Hadtörténeti sorozat)

PÓK Attila
A nemzetközi élet krónikája, 1945–1997 [The A Chronicle of International Life, 1945–1997] / Pók Attila. Bp. História–MTA Történettudományi Intézete, 1998. 401 p. (História könyvtár. Kronológiák, adattárak ; 6.)

PALOTÁS Zoltán
A békeszerződések katasztrofális következményei. Cikkek, tanulmányok [The Catastrophic Consequences of the Peace Treaties. Articles, essays] / Palotás Zoltán. Bp. Szenci Molnár Társaság, 1997. 206 p.

PATAKY Iván
A vonakodó szövetséges. A Magyar Népköztársaság és a Magyar Néphadsereg közreműködése Csehszlovákia 1968. évi megszállásában [The Unwilling Ally. The Participation of the Hungarian People’s Republic and the Hungarian People’s Army in the Occupation of Czechoslovakia in 1968] / Pataky Iván. Bp. Zrínyi, 1996. 171 p.

PAX Britannica. Brit külügyi iratok a második világháború utáni Kelet–Közép–Európáról, 1942–1943 [Pax Britannica. British Documents of Foreign Affairs on East-Central-Europe After the Second World War] / az iratokat közli, a bev. tanulmányt és jegyzeteket írta Bán D. András ; ford. Földes Gábor. Bp. Osiris, 1996. 227 p.
A Foreign Researches and Press Service dokumentumai.

PIETSCH Lajos
Magyarország és a NATO: esszé, dokumentumok, kronológia [Hungary and NATO: essay, documents, chronology] / Pietsch Lajos. Bp. Magyar Atlanti Tanács, 1998. 143 p. (Euroatlanti könyvtár ; 1.)

Political Transition in Hungary, 1989-1990. A Compendium of Declassified Documents and Chronology of Events, Eds. Csaba Békés, Malcolm Byrne, Melinda Kalmár, Zoltán Ripp, Miklós Vörös, National Security Archive, Cold War History Research Center, 1956 Institute, 1999

POMOGÁTS Béla
Épülő hidak – magyarok és románok. Tanulmányok és cikkek [Building Bridges – Hungarians and Rumanians. Essays and articles] / Pomogáts Béla. Bp. Pont, 1998. 229 p. (Esszé)

PUJA Frigyes
Magyar külpolitika [Hungarian Foreign Policy] / Puja Frigyes. Bp. Kossuth, 1980. 329 p.

PUJA Frigyes et al.
Ahead on the Helsinki Road. Hungary's Foreign Policy, Economic and Cultural Life. Facts, Successes, Difficulties. A Selection of Articles from Hungarian Newspapers and Periodicals / by Frigyes Puja et al. Bp. Budapress, 1977. 172 p.

La RELAZIONI diplomatiche tra l’Ungheria e la Santa Sede 1920–2000 / a cura di István Zombori. Bp. METEM, 2001. [?]

Rendszerváltozás Magyarországon 1989-1990. Dokumentumok. [Political Transition in Hungary. Documents] Főszerk.: Békés Csaba, Malcolm Byrne, Szerk.: Kalmár Melinda, Ripp Zoltán, Vörös Miklós, National Security Archive, Hidegháború-történeti Kutatóközpont, 1956-os Intézet, 1999

REVÍZIÓ vagy autonómia? Iratok a magyar-román kapcsolatok történetéről, 1945–1947. Felsooktatási tankönyv [Revision or Autonomy? Documents of the History of Hungarian-Rumanian Relations, 1945–1947] / a bev. tanulmányt írta és összeáll. Fülöp Mihály ; sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Vincze Gábor. Bp. Teleki László Alapítvány, 1998. 492 p., [16] t. (Iratok a magyar diplomácia történetéhez, 1944–1956. A. sorozat)
Bibliogr.: 465-466. p.

RIPP Zoltán
Belgrád és Moszkva között. A jugoszláv kapcsolat és a Nagy Imre-kérdés: 1956. november–1959. február [Between Belgrade and Moscow. The Yugoslavian Relations and the Imre Nagy Question: November 1956–February 1959] / Ripp Zoltán. Bp. Politikatörténeti Alapítvány, 1994. 95 p. (Politikatörténeti füzetek ; 5.)

ROMSICS Ignác
Helyünk és sorsunk a Duna-medencében [Our Place and Fate in the Danube-Basin] / Romsics Ignác. Bp. Osiris, 1996. 378 p.

ROMSICS Ignác
Hungary in the twentieth century / Romsics Ignác ; transl. by Tim Wilkinson. Bp. Corvina- Osiris, 1999. 513 p.

ROMSICS Ignác
Magyarország története a XX. században [The History of Hungary in the Twentieth Century]/ Romsics Ignác. Bp. Osiris–Budapest Főváros Levéltára, 1999. 662 p. (Osiris tankönyvek)

SEBŐK ANNA, P.
Kolozsvári perek, 1956 [The Trials of Cluj, 1956]/ Sebők Anna. Bp. Hamvas Intézet, 2001. 241 p.

SOÓS Katalin
1956 és Ausztria [1956 and Austria]/ Soós Katalin. Szeged, JATE Bölcsészettudományi Kara, 1999. 147 p.

SOVIET Military Intervention in Hungary, 1956 / eds. Jenő Györkei, Miklós Horváth ; transl. Emma Roper-Evans. Bp. CEU Press, 1999. XV, 318 p.

SZABÓ József, N.
Magyar kultúra – egyetemes kultúra. Magyarország kultúrdiplomáciai törekvései, 1945–1948 [Hungarian Culture – World Culture. Hungary’s Cultural Diplomatic Efforts, 1945–1948] / N. Szabó József. Bp. Akadémiai Kiadó, 1998. 330 p.

SZARKA László
A közép-európai államok kapcsolatai [The Relations Between Central-European States] / Szarka László. Bp. Calibra, 1997. 55 p. (Élő történelem)
Bibliogr.: 54-55. p.

SZŰTS Pál
Bukaresti napló [Bucharest Diary]/ Szűts Pál. Bp. Osiris, 1998. 537 p.

TISCHLER János
I do szabli… Polska i Wegry. Punkty zwrotne w dziejach obu narodów w latach 1956 oraz 1980–1981 / przeklad Botond Héj ; przemowa Andrzej Paczkowski. Warszawa, Ludowa Spóldzieknia Wydawnica, 2001. 226 p.

TÓTH Pál Péter
Nemzetközi vándorlás – Magyarország.[International Migration – Hungary] Bp. KSH Népességtud. Kut. Int., 1993. 89 p. (Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutató Intézetének kutatási jelentései ; 49. 1993/3.).

TABAJDI Csaba
Az önazonosság labirintusa: a magyar kül- és kisebbségpolitika rendszerváltása [The Labyrinth of Self-Identity: Change in the Hungarian Political System Concerning Foreign Affairs and Minorities] / Tabajdi Csaba. Bp. CP Stúdió, 1998. 757 p.

TISZTELET a Dunának. A kínai–magyar baráti kapcsolatok dokumentumai a 90-es években [Homage to the Danube: documents of Chinese-Hungarian relations of friendship in the 1990s] / főszerk. Mou Guoliang. Bp. Duo Nao Nk. Keresk. Kulturális és Műv. Kft., 1996. 156 p.

TOLNAI Gábor
Szóbeli jegyzék. Róma, 1949–1950 [Note Verbale. Rome, 1949–1950] / Tolnai Gábor. Bp. Magvető, 1987. 509 p., [24] t. (Tények és tanúk)

VONECHE CARDIA, Isabelle
L’octobre hongrois: entre croix rouge et drapeau rouge. L’action du Comité International de la Croix-rouge en 1956 / Isabelle Voneche Cardia ; préface Miklós Molnár. Bruxelles, Bruylant, 1996. XI, 183 p.